Soňky habarlar

Arhiw

TÝL ― 2021: «Nebitçi» bilen «Ahalyň» duşuşygynda hasap açylmady

23:3926.11.2021
0
2859
TÝL ― 2021: «Nebitçi» bilen «Ahalyň» duşuşygynda hasap açylmady

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 8-nji tapgyrynda Balkanabat şäherinde geçirilen duşuşykda ýerli «Nebitçi» «Ahaly» kabul etdi.

Ikitaraplaýyn hüjümlere baý bolandygyna garamazdan, duşuşykda hasaby açmak toparlaryň hiç birine-de başartmady. Şeýlelikde, duşuşyk 0:0 hasayndaky deňlik bilen tamamlandy.

Bu duşuşykdan soň utugyny 18-e çykaran «Ahal» heniz hem ýaryşyň başyny çekýär. 7 utukly «Nebitçi» bolsa bäşinji orunda.

9-njy tapgyrda «Nebitçi» «Şagadam» bilen mmyhmançylykda duşuşar. «Ahal» bolsa «Altyn asyry» kabul eder.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň