Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdaky Türk haryt-nyşanly egin-eşikler dükanynyň yglan eden aksiýasynda her bir petek utuşlydyr

15:3322.08.2021
0
21901
Aşgabatdaky Türk haryt-nyşanly egin-eşikler dükanynyň yglan eden aksiýasynda her bir petek utuşlydyr

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Aşgabatdaky Mavi, Koton, Colins, AltinYildiz we Ramsey haryt-nyşanly egin-eşikleriniň dükanlary tarapyndan utuşly aksiýa yglan edildi. Onuň barşynda utuş gazanan petekleriň eýelerine dükanlaryň adyndan gymmatbahaly sowgatlar gowşurylar.

Şeýlelikde, aksiýanyň guramaçylary utuş petekleri bilen bagly täzelikleriň girizilendigini barada ýakymly habar berýärler. Indi her bir petek utuş gazanmaga mümkinçilik berýär.

Ozal hem aýdyşymyz ýaly, utuş petekleriniň sowgatlarynyň arasynda telefonlar, telewizorlar, kir ýuwujy maşynlar, sowadyjylar bar. Utuşly aksiýanyň iň baş sowgady bolsa awtoulagdyr. Bu utuşlary gazanmadyk petegiň eýesine meşhur haryt-nyşanly dükanlaryndan 10% arzanladyş bilen söwda etmek mümkinçiligi berler. Şeýle-de utuş peteginiň eýeleri şu ýylyň 30-njy oktýabryna çenli ýokarda ady agzalan dükanlara gelip, 10 göterim arzanladyş bilen söwda edip bilerler.

Mundan başga-da utuş petegi Ramsey haryt-nyşanly dükanynda edilen söwda üçin berlen bolsa-da, ony Mavi, Koton, Colins, AltinYildiz dükanlarynyň utuşlarynda peýdalanmak bolar.

Utuşly aksiýanyň guramaçylary dükanyň müşderileri üçin oňyn söwda şertlerini döretmek maksady bilen şeýle arzanladyş çärelerini yzygiderli yglan edýärler. Siz hem utuş petegini gazanyň we dükanlardan oňyn şertlerde söwda ediň.

Arzanladyş şu ýylyň 30-njy oktýabryna çenli dowam eder.

Ähli sowallar boýunça şu belgilere jaň edip bilersiňiz:

  • Ramsey +99361644118
  • Colins / Mavi +99361643987
  • Koton Woman +99361643996
  • Koton Kids +99361643985
  • AltinyildizClassics +99361644059.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň