Türkmenistanda onlaýn söwda mümkinçilikleri artýar

16:0430.03.2020
0
11788
Türkmenistanda onlaýn söwda mümkinçilikleri artýar

Türkmenistanda internet söwdasy barha ösýär. Gysga wagtyň içinde dürli önüm öndürijiler bilen tanşyp, bahalary deňeşdirip, öýden çykman, dogry önüm saýlap bilýän müşderiler we satyjylar üçin peýdaly platformalaryň birnäçesi döredildi.
Häzirki wagtda ýurduň häzirki kanunçylyk binýady onlaýn dükanlaryň döredilmegini we işlemegini üpjün edýär, olaryň sany günsaýyn artýar. 26-njy martda kabul edilen «Elektron resminamalary dolandyrmak we sanly hyzmatlar barada» Türkmenistanyň kanuny sanly hyzmatlary we harytlary, şol sanda kiçi we orta kärhanalary elektron söwda ulgamyna geçmekde goldaýar.  
Häzirki wagtda Türkmenistanda internet söwda mümkinçiliklerini giňeldýär.
“Goshmak.com  ” biziň ýurdumyzdaky ilkinji onlaýn dükanlaryň biridir. Indi onuň giňişligindäki önümler 400-den gowrak görnüşe bölünýär.
Ýakynda açylan “ Ak Tam Bazary  ” onlaýn platformasy telekeçilere öz işini internete geçirmek üçin uly mümkinçilikler hödürleýär.
Iýmit eltmek üçin onlaýn platform bolan «Dostawka.bar» diňe paýtagtyň ýaşaýjylaryna däl, eýsem, sebitleriň ýaşaýjylaryna-da köpden bäri hyzmat edýär. Müşderiniň gapysyna diňe bir iýmit eltilmän, eýsem, olar baýraklar, arzanladyşlar we mahabatlar bilen hem höweslendirilýär.
Öýňüzden ýa-da iş ýeriňizden çykman, www.exteil.com web saýtyndan zerur awtoulag şaýlaryny satyn alyp bilersiňiz.
Mundan başga-da, supermarketler onlaýn satuwlara-da geçdiler. Şeýlelik bilen, «Kamil-market» dükanlar zynjyry müşderilere azyk we öý goşlary, atyrlar we kosmetika önümleriniň köpüsini hödürläp, onlaýn söwda başlady.  
Şeýle mümkinçilikleri www.regionshop.biz onlaýn dükanlary hem hödürleýär. 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň