Türkmenistanda 2019-njy ýylda jemi içerki önümiň ösüşi 6,3 göterime deň bolar

14:2707.12.2019
0
333
Türkmenistanda 2019-njy ýylda jemi içerki önümiň ösüşi 6,3 göterime deň bolar

6-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda Bitarap Türkmenistanyň durmuşa geçirýän daşary syýasatynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň şu ýylyň 11 aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri jemlenildi, geljek üçin wezipeler kesgitlenildi. Bu barada TDH habar berýär.

Türkmenistanyň Prezidenti mejlisiň gün tertibine girizilen meselelere geçmek bilen, maliýe we ykdysadyýet ministri B.Bazarowa söz berdi. Ol 2019-njy ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda makroykdysady görkezijiler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, on bir aýyň netijeleri boýunça halk hojalygy toplumynyň ähli pudaklarynda durnukly ösüş gazanyldy.

Hasabat döwrüniň jemleri boýunça jemi içerki önümiň ösüş depgini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 6,3 göterime deň boldy.

Öndürilen önümleriň ösüş depgini 2018-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 6,9 göterimden gowrak boldy.

Ýanwar — noýabr aýlarynyň jemleri boýunça ýurdumyzyň Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 20,4 milliard manada, çykdajy bölegi bolsa 19,2 milliard manada deň boldy.

2018-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ortaça aýlyk haklarynyň möçberi 9,6 göterim ýokarlandy. Aýlyk haklarynyň we beýleki kömek pullarynyň ähli görnüşleri öz wagtynda we doly möçberde maliýeleşdirildi.

Hasabat döwründe «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasyny» ýerine ýetirmegiň çäklerinde gurluşyk işleri alnyp barylýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň