Söweş sungaty boýunça VI Halkara oýunlarynda ilkinji medallar

08:0305.12.2015
0
1121
Söweş sungaty boýunça VI Halkara oýunlarynda ilkinji medallar

 Şu günler Hindistanyň paýtagtynda söweş sungaty boýunça VI Halkara oýunlary badalga aldy. Türkmenistanyň taekwondoçylar topary (ITF görnüşi) bu ýaryşlarda eýýäm  4 medal – iki altyn, bir kümüş we bir bürünç medal gazandylar.

Toplumlaýyn ýaryşlara 30-a golaý ýurtdan birnäçe müň türgen gatnaşýar. Medallar ugrundaky ýaryşlar söweş sungatynyň 20 görnüşinde dowam edýär.

Türkmen türgenleri şu gün şahsy tuli (toplumlaýyn maşklar) görnüşinde tapawutlandylar. Gara guşagyň eýeleri bolan Тürkmenistanyň toparynda ýeňiş gazanan Orazmyrat Çaryýew hem-de Rüstem Süleýmanow (reňkli guşaklar) hormat münberiniň iň ýokarky basgançagyna çykdylar. Goşanyýaz Durdyýew kümüş medala, Gaýgysyz Atabaýew bolsa bürünç medala mynasyp boldy.

Bäşinji dekabrda taekwondo boýunça ýaryşlar başa-baş duşuşyklarda dowam eder. Bu bäsleşikde hem hünärmenleriň pikirine görä türkmen türgenleriniň ýokary netijeleri gazanmaga uly mümkinçilikleri bar. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň