Türkmen futzalçylary Aziýa çempionatynyň saýlama tapgyryna deňlik bilen başladylar

16:4414.11.2015
0
581

Şu gün futzal boýunça öňümizdäki ýylda geçiriljek Aziýa çempionatynyň saýlama tapgyrynyň merkezi toparçasynyň duşuşyklaryna badalga berildi. Toparçadaky ilkinji duşuşyk Türkmenistanyň hem-de Gyrgyzystanyň futzal ýygyndylarynyň arasynda geçirildi. Duşuşyga ildeşlerimiz şowly başladylar we eýýäm 10-njy minutda Türkmenistanyň ýygyndysy 1:0 hasabynda öňe saýlandy. Ildeşlerimizden Myrat Annaýew tapawutlandy. Ýöne türkmen futzalçylary bu üstünligini bary-ýogy 10 minutlap saklap bildiler. 20-nji minutda Erkin Tabaldiýew dörän mümkinçilikden dürs peýdalanyp, hasaby deňledi. 27-nji minutda biziň ýygyndymyzyň iň esasy oýunçylarynyň biri Watan Ataýewiň ikinji sary kartdan soň meýdançadan çykarylmagy ildeşlerimizde käbir kynçylyklary döretdi. Muňa garamazdan, olar derwezesine pökgi goýbertmediler. Duşuşyk 1:1 hasaby bilen tamamlandy.

Täjigistanyň Hojand şäheriniň «Kasri werziş» sport toplumynda geçirilen duşuşyga 1200 tomaşaçy syn etdi.

Ildeşlerimiz indiki duşuşygyny ertir Täjigistanyň futzalçylary bilen geçirer.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň