Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan türki dilli ýaşlaryň festiwalyna gatnaşar, Beýik Britaniýanyň Ýewropanyň işleri boýunça ministri Türkmenistana geler, «Türkmendemirýollary» VIP derejeli wagonlar üçin petekleriň satuwyny gaýtadan dikeltdi we beýleki habarlar

11:3504.07.2023
0
31348

Türkmenistanda

1. Türkmen ýaşlary Özbegistan Respublikasynyň Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň TÜRKSOÝ bilen bilelikde guraýan halkara festiwalyna gatnaşarlar. Çäre 11 – 15-nji iýul aralygynda Fergana welaýatynyň Kokand şäherinde geçiriler. Forumyň maksatnamasy dürli bäsleşikleri, tanyşdyryş dabaralaryny, duşuşyklary, çäreleri we taslamalary öz içine alýar.

2. Ýewropanyň işleri boýunça ministri Leo Doerti Beýik Britaniýa bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin Täjigistana we Türkmenistana, şeýle hem energetika howpsuzlygy, klimat ulgamlarynda hyzmatdaşlygy we söwda aragatnaşyklaryny berkitmek maksady bilen Merkezi Aziýa ýurtlaryna geler. Doerti bilen Türkmenistanyň resmi adamlarynyň arasynda geçiriljek duşuşykda sebitde howanyň üýtgemegine garşy göreşmek boýunça tagallalary güýçlendirmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak göz öňünde tutulýar. Şeýle hem ol elde dokalan dünýädäki iň uly haly saklanýan Türkmen halysynyň muzeýine baryp görmegi meýilleşdirýär.

3. «Türkmendemirýollary» agentligi ýokarlandyrylan hyzmat şertleri bolan otlularda ýolagçy gatnawyny gaýtadan dikeltdi. VIP derejeli ýolagçy wagonlary üçin petekler eýýäm demir ýol menziliniň kassalarynda satylyp başlandy, ýakyn günlerde bolsa olary railway.gov.tm saýtynda hem satyn almak mümkin bolar. VIP wagonlar ýolagçylara günortanlyk naharyny, alkogolsyz içgileri, çaý, kofe hödürleýär. Ýolagçylar bir gezeklik süpürgiçler, ýokary hilli ýorgan-düşek daşlyklary bilen üpjün edilýär. VIP wagonlaryň kupeleri dört adamyň syýahat etmegi üçin niýetlenendir. Bular bilen bir hatarda ýolagçylara Wi-Fi arkaly multimediýa-güýmenje ulgamyna mugt elýeterlilik hödürlenýär.

4. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary 29-njy iýundan 1-nji iýul aralygynda Seulda geçirilen Koreýanyň import harytlarynyň XX halkara sergi-ýarmarkasynda öz harytlaryny tanyşdyrdylar. Hususan-da, Türkmenistanyň milli pawilýonynda türkmen halylary, ekologiýa taýdan arassa dokma önümleri, nah we ýüpek matalaryň dürli görnüşleri, geýimler tanyşdyryldy.

5. Täze Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatrynda halk ýazyjy Gowşutgeldi Daňatarowyň ýazan edebi esasy boýunça «Döwlet daragty» atly sahna eseriniň ilkinji görkezilişi boldy. Sahna oýnunyň sýueti bäş bölümden ybarat bolup, olar ýurduň taryhynyň dürli döwürlerini öz içine alýarlar. Spektaklda taryhda öçmejek yz goýan görnükli şahsyýetlere goýulýan çuňňur hormat beýan edilýär.

Dünýäde

6. 3-nji iýulda Hazar deňzinde kuwwatlygy 5,4 balla deň bolan ýertitreme bolup geçdi diýip, Ýewropa-Ortaýer deňzi seýsmologiýa merkezi habar berýär. Ýerasty sarsgynlar Bakuwda we Azerbaýjanyň beýleki şäherlerinde has güýçli duýuldy. Ejir çekenler we heläkçilik barada maglumat ýok. Ýertitremäniň merkezi deňziň çäginde, Haçmaz şäherinden 46 kilometr demirgazyk-gündogarda, 35 kilometr çuňlukda ýerleşdi.

7. «Oskar» baýragyna hödürlenýänleriň hatarynda täze ugur – kaskadýorlar üçin ugur peýda bolup biler. Kaskadýorlaryň işi üçin baýragy döretmek başlangyjyny «Jon Uikiň» režissýory Çad Stahelski öňe sürdi. Kaskadýorlaryň işine nähili talaplar boýunça baha beriljekdigi häniz mälim däl, bu iň gowy tilsim bolarmy, iň gowy uruş horeografiýasy, iň gowy toparlaýyn iş ýa-da tilsimleri guraýjynyň işi bolarmy, anyk däl. Stahelskiniň bellemegine görä, kaskadýorlyk baýragynyň döredilmegi üçin detallary pikirlenmek galýar.

Sport habarlary

8. Gyrgyz Premýer ligasynyň (KPL) 15-nji tapgyrynda Kant şäheriniň «Abdyş-Ata» topary Jalal-Abad şäheriniň «Muras-Ýunaýted»toparyndan üstün çykdy. Duşuşyk duşenbe güni geçirildi we 1:0 hasabynda tamamlandy. Ýeke-täk pökgini futbol boýunça Gyrgyzystanyň çempionatynyň geçen möwsümdäki iň köp pökgi geçiren oýunçysy Emmanuel Ýagr tora girizdi. «Abdyş-Atynyň» türkmen goragçysy Teýmur Çaryýew esasy düzümde meýdança çykdy we duşuşykda doly çykyş etdi. «Abdyş-Ata» 30 utuk toplap, KPL-niň sanawynda birinji orna çykdy. Ikinji orny Oş şäheriniň «Alaý» topary (29) eýeleýär.

9. Almatyda meşhur gazak Olimpiýa türgeni Gusman Kosanowyň hatyrasyna her ýylda guralýan agyr atletika boýunça halkara ýaryş tamamlandy. Bu ýaryş 2023-nji ýylda geçiriljek dünýä çempionatyna we Olimpiýa Oýunlary-2024-e gatnaşmak üçin saýlama tapgyrlaryň biridir. Türkmenistanyň milli ýygyndysy bu ýaryşda bir altyn medal gazandy – Mergen Mämmedow agyrlygy uzak aralyga zyňmakda tapawutlandy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň