Soňky habarlar

Arhiw

Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly täze kitaby çapdan çykdy

23:2428.06.2023
0
38796

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly täze kitaby çapdan çykdy. «Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, bu barada şu gün Prezident Serdar Berdimuhamedow Hökümetiň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde aýtdy.

Şeýle-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň üçünji mejlisinde täze kitabynyň çapdan çykandygy baradaky hoş habary aýtdy.

Täze kitapda geçilen ýollar, edilen işler bilen bir hatarda, durmuşy özgertmegiň, Türkmenistany mundan beýläk-de ösdürmegiň geljekki ugurlary baradaky pikir-garaýyşlar beýan edilýär.

Kitapda «Ömrümiň manysy — il-halkym», «Hakydada orun alan pursatlar», «Ýagşy adam ýatdan çykmaz», «Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek ugrunda», «Terbiýe — bagtyýarlygyň çeşmesi», «Mertebeli ýaşaýşyň manysy», «Öwreneniň özüňki», «Geçmişiňe buýsanmak — geljegiňi gurmak», «Ömrüňiz uzak bolsun!» ýaly bölümler bolup, olarda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuş ýolunyň dürli tapgyrlary baradaky giňişleýin maglumatlar öz beýanyny tapýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň