Synag möwsümi ýakynlaşýar

12:0910.07.2015
0
1334

11-nji iýulda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine talyplyga kabul edilşik başlar. Dalaşgärleriň resminamalary 11-nji iýuldan 19-njy awgusta çenli kabul ediler. Ýöne resminamalary kabul edilşigiň möwhletleri ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň giriş synaglarynyň senesine görä üýtgeýär. Şol sanda okuwa girmek isleýänleriň saglygy goraýyş barlaglary Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň ýörite bellenen saglyk öýlerinde geçiriler.

Saýtymyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine girmäge taýýarlyk görýän okyjylary üçin saglygy goraýyş barlaglarynyň geçiriljek saglyk öýleriniň salgysyny ýerleşdirýäris:

AŞGABAT ŞÄHERI

Talyplaryň saglyk öýi: Aşgabat ş., Oguzhan köçesiniň 13-nji jaýy; tel.: 49-90-50, 49-90-41.

1-nji saglyk öýi: Aşgabat ş., Parahat-1 ýaşaýyş jaý  toplumy, Andalyp köçesiniň 2-nji jaýy; tel.: 46-53-50, 46-53-83.

AHAL WELAÝATY

  Aşgabat ş., 9-njy saglyk öýi: 1934 (Bamako) köçesiniň 34-nji jaýy; tel.: 26-03-11, 26-03-80.

 Tejen etrap hassahanasy: Tejen ş., Magtymguly köçesiniň 67-nji jaýy; tel.: (800135) 4-23-23, 4-20-25, 4-41-14.

BALKAN WELAÝATY

1-nji saglyk öýi: Balkanabat ş., 189-njy ýaşaýyş jaý toplumy, hassahanalar şäherçesi, tel.: (800222) 5-97-02, 5-97-03,5-97-05, 5-81-60.

2-nji saglyk öýi: Balkanabat ş., 137-nji ýaşaýyş jaý toplumy, tel.: (800222) 6-01-91, 6-03-70, 6-03-77, 6-03-78.

DAŞOGUZ WELAÝATY

  1-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Şamçyrag köçesiniň 26-njy jaýy, tel.: (800322) 2-48-25, 2-56-83.

 2-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Gurbansoltan eje köçesiniň 24-nji jaýy, tel.: (800322) 6-01-61,6-07-56.

 3-nji saglyk öýi: Daşoguz ş., Merkez-3 ýaşaýyş toplumynyň 15-nji jaýy, tel.: (800322) 5-24-10, 5-71-10.

LEBAP WELAÝATY

3-nji saglyk öýi: Türkmenabat ş., “Geofizika” kiçi etrapçasynyň Bagy-bossan köçesiniň  2/1-nji  jaýy, tel.: (800422) 9-25-74, 2-10-96.

5-nji saglyk öýi: Türkmenabat ş., Gurbansoltan eje köçesiniň 40-njy jaýy, tel.: (800422)3-63-73, 3-62-98.

Atamyrat etrap hassahanasy: A.Nyýazow köçesiniň 45-nji jaýy, tel.: (800444) 2-03-22, 2-12-27

MARY WELAÝATY

 1-nji saglyk öýi: Mary ş., Oguzhan köçesiniň 29-njy jaýy,\tel.: (800522) 5-01-34, 9-24-33, 9-24-41.

 2-nji saglyk öýi: Mary ş., Kemine köçesiniň 29-njy jaýy,tel.: (800522) 4-68-57, 4-68-62, 4-68-65.

 Ýolöten etrap hassahanasy: Atçapar köçesiniň 62-nji jaýy, tel.: (800560) 3-79-78, 6-55-23.

 Sakarçäge etrap hassahanasy: G.Baýnazarow köçesiniň 83-nji jaýy, tel.: (800522) 6-01-75,  (800566) 5-30-42.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň