Türkmenistan bilen Gana Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklar ösdürilýär

07:0708.07.2015
0
806
Türkmenistan bilen Gana Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklar ösdürilýär

7-nji iýulda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy A.Nurberdiýewa Gana Respublikasynyň Türkmenistanda işe başlan Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Alhaji Bawa Gilbert Aembillahdan ynanç hatyny kabul etdi.

Milli parlamentiň ýolbaşçysy ilçini jogapkärli diplomatik wezipä bellenilmegi bilen döwlet Baştutanynyň adyndan gutlap, oňa iki ýurduň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary we özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Ilçi mähirli sözler üçin hoşallyk bildirip, Türkmenistanda öz ýurduna wekilçilik etmegiň onuň üçin uly hormatdygyny belledi hem-de Gana Respublikasynyň ýolbaşçylarynyň Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa iberen mähirli salamlaryny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi.

Duşuşygyň barşynda ilçi häzirki döwürde Türkmenistanyň döwlet ösüşi strategiýasynyň esasy ugurlary bilen tanyşdyryldy. Bellenilişi ýaly, türkmen döwletini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, türkmenistanlylaryň durmuş derejesini ýokarlandyrmak milletiň Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleriň baş maksady bolup durýar. Gana Respublikasynyň doly ygtyýarly wekili Mejlisiň köptaraplaýyn işleri we düzümi bilen hem tanyşdyryldy.

Duşuşyga gatnaşyjylar döwletara gatnaşyklarynyň geljegi hakynda pikir alyşmagyň çäklerinde iki döwletiň biri-birinden alysda ýerleşýändigine garamazdan, özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ähli mümkinçilikleriň bardygyny bellediler. Söwda-ykdysady we medeni-gumanitar ulgamlary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Şeýle hem parlamentara gatnaşyklaryny ýola goýmak hakynda teklip beýan edildi.

Duşuşygyň ahyrynda jenap Alhaji Bawa Gilbert Aembillah Türkmenistanyň we Gana Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň täze mazmun bilen baýlaşdyrylyp we iki ýurduň halklarynyň erk-islegine esaslanyp üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdi.     

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň