Türkmenistan Owganystandaky terrorçylykly hereketi berk ýazgarýar

11:3606.09.2022
0
15981
Türkmenistan Owganystandaky terrorçylykly hereketi berk ýazgarýar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Russiýanyň diplomatik wekilhanasynyň işgärleriniň we Owganystanyň raýatlarynyň ölümine sebäp bolan Russiýa Federasiýasynyň Kabuldaky ilçihanasynyň konsullyk bölüminiň golaýynda 2022-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda edilen terrorçylykly hereketi berk ýazgarýar.

Türkmenistanyň DIM-niň resmi Beýanatynda bellenilişi ýaly, Türkmenistan terrorçylyga garşy halkara göreşe işjeň gatnaşyjy hökmünde dünýä jemgyýetçiliginiň terrorçylyga garşy göreşmek ugrundaky tagallalaryny has-da berkitmäge çagyrýar.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi wepat bolan rus kärdeşleriniň maşgalalaryna, garyndaşlaryna we dostlaryna çuňňur gynanç bildirdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň