Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda iki köçäniň abatlanýandygy sebäpli ulaglaryň hereketi bölekleýin çäklendirildi

18:1528.08.2022
0
46040
Aşgabatda iki köçäniň abatlanýandygy sebäpli ulaglaryň hereketi bölekleýin çäklendirildi

Türkmenistanyň paýtagtynda Görogly köçesi bilen Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň çatrygynda ýol gurluşyk işleri alnyp barylýar. Häzirki wagtda ýollaryň asfaltyny täzelemek boýunça işler geçirilýär.

Şunuň bilen baglylykda, Görogly, Nurmuhamet Andalyp köçeleriniň, Bitaraplyk şaýolunyň, şeýle hem Saparmyrat Türkmenbaşy, Magtymguly şaýollarynyň, Çary Nurymow köçesiniň belli ýerleri wagtlaýynça ýapyldy.

Bejeriş we timarlaýyş işleri sebäpli şäheriň jemgyýetçilik ulaglarynyň ugry hem wagtlaýyn üýtgedi. «Duralga» onlaýn platformasynyň üsti bilen şäheriçi awtobus hereketine gözegçilik edip bilersiňiz.

Şeýle-de, okaň:

Wideony görüň:

Ýüklemek:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň