Içeri işler ministrliginiň Awtosport merkezinde “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” biraýlygyna bagyşlanan çäre geçirildi

02:2111.04.2015
0
861
Içeri işler ministrliginiň Awtosport merkezinde “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” biraýlygyna bagyşlanan çäre geçirildi

Türkmenistanyň IIM-niň Awtosport merkezinde belli estrada aýdymçylarynyň, türgenleriň we sagdyn durmuş ýörelgesine eýerýän köp sanly ildeşlerimiziň gatnaşmagynda köpçülikleýin çäre guraldy.

Bu ýerde geçirilen konsert aýdym-sazyň we sportuň, olaryň özara sazlaşygynyň baýramyna öwrüldi. Artistleriň we ýaş türgenleriň çykyşlary bir-biriniň üstüni ýetirdi.

Döredijilik çäresi ýurtda geçirilýän “sagdynlyk we bagtyýarlyk” biraýlygyň ýatda galyjy wakalarynyň birine öwrülip, ruhy we beden berkliginiň häzirki zaman türkmen jemgyýetinde näderejede ileri tutulýandygyny alamatlandyrdy.  

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň