Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanda 35 sany döwlet emlägini hususylaşdyrmak boýunça bäsleşikli söwdalar geçiriler

09:5126.04.2022
0
9838
Türkmenistanda 35 sany döwlet emlägini hususylaşdyrmak boýunça bäsleşikli söwdalar geçiriler

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki 35 sany desgany hususylaşdyrmak boýunça nobatdaky bäsleşikli söwdalary yglan etdi. Bäsleşikli söwdalar 12-nji maýda Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde geçiriler.

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň, «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň, «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň, «Türkmennebit» döwlet konserniniň, we Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap hem-de Mary welaýat häkimlikleriniň desgalary satuwa çykarylar.

Bäsleşikli söwdalara gatnaşmaga milli kanunçylykda bellenilen tertipde öz wagtynda ýüztutma beren, öňünden ýörite tölegleri tölän hem-de bäsleşikli söwdalara gatnaşmak üçin hasaba alnan Türkmenistanyň we daşary döwletleriň raýatlary, şeýle hem Türkmenistanyň we beýleki ýurtlaryň döwlet eýeçiligine degişli bolmadyk edara görnüşli taraplary çagyrylýar.

Daşary ýurtlaryň kanunçylygyna laýyklykda döredilen ýuridik şahslar, halkara guramalary, olaryň Türkmenistandaky şahamçalary we hemişelik wekillikleri eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagyna we hususylaşdyrylmagyna diňe Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Ykdysadyýeti töwekgelçiliklerden goramak agentliginiň degişli netijenamasy bolan ýagdaýynda gatnaşyp bilerler.

Ýüztutmalary kabul etmek we gatnaşjaklary hasaba almak Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan bäsleşikli söwdalar hakynda yglan edilen maglumat çap edilen günden başlanýar we onuň geçirilmegine 24 sagat galanda tamamlanýar. Gatnaşyjylary hasaba almak bäsleşikli söwdalaryň geçiriljek güni sagat 9:00-da başlaýar.

Bäsleşikli söwdalara gatnaşmagyň tertibi hakynda maslahatlary hem-de hususylaşdyryljak desgalar baradaky goşmaça maglumatlary Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň emläk gatnaşyklary we telekeçiligi goldamak bölüminde hem-de welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň maliýe we ykdysadyýet müdirlikleriniň ugurdaş bölümlerinden alyp bolar.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler:

  • Aşgabat şäherinde (+993 12) 92-26-11; 39-46-69/75;
  • Änew şäherinde (+993 137) 33-0-21; 33-1-80;
  • Balkanabat şäherinde (+993 222) 7-89-34; 7-89-17; 7-89-53;
  • Daşoguz şäherinde (+993 322) 9-10-19; 9-15-10;
  • Türkmenabat şäherinde (+993 422) 6-11-52; 6-11-59;
  • Mary şäherinde (+993 522) 6-06-87; 6-05-41.

Bäsleşikli söwdalarda satuwa çykarylýan desgalar baradaky maglumatlar bilen şu aşakdaky internet sahypasynyň üsti bilen hem tanşyp bilersiňiz: www.fineconomic.gov.tm

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň