Soňky habarlar

Arhiw

Dutarçy bagşy-sazandalaryň arasynda «Çalsana, bagşy!» bäsleşigi yglan edildi

22:0528.01.2022
0
6517

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa Hökümetiň 28-nji ýanwarda sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatynyň dowamynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa dutarçy bagşy-sazandalaryň arasynda «Çalsana, bagşy!» bäsleşigini yglan etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hasabatda bellenilişi ýaly, ÝU­NES­KO-nyň Adam­za­dyň mad­dy däl me­de­ni mi­ra­sy­nyň gör­nük­li nus­ga­la­ry­nyň sa­na­wy­na gi­ri­zi­len du­tar ýa­sa­mak se­net­çi­li­gi­ni, du­tar­da saz çal­mak we bag­şy­çy­lyk sun­ga­ty­ny giň­den wa­gyz et­mek, ze­hin­li bag­şy-sa­zan­da­la­ry ýü­ze çy­kar­mak we ola­ry hö­wes­len­dir­mek mak­sa­dy bi­len, Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň «Türk­me­niň Al­tyn asy­ry» at­ly baý­ra­gy­ny al­mak ug­run­da­ky bäs­le­şi­gi­niň çäk­le­rin­de du­tar­çy bag­şy-sa­zan­da­la­ryň ara­syn­da «Çal­sa­na, bag­şy!» bäs­le­şi­gi­ni ge­çir­mek göz öňün­de tu­tul­ýar. Bäs­le­şi­gi 2022-nji ýy­lyň sent­ýabr aýyn­da jem­le­mek we ýe­ňi­ji­le­ri sy­lag­la­mak tek­lip edil­ýär.

Wi­se-prem­ýer döw­let Baş­tu­ta­ny­nyň ga­ra­ma­gy­na de­giş­li Ka­ra­ryň tas­la­ma­sy­ny hö­dür­le­di.

Pre­zi­den­t Gurbanguly Berdimuhamedow ha­sa­ba­ty diň­läp, türkmen hal­kynyň ru­hy me­de­ni­ýe­ti­ni düýp­li öw­ren­mek we giň­den wa­gyz et­mek bo­ýun­ça ge­çi­ril­ýän iş­le­riň äh­mi­ýe­ti­ni bel­le­di.

Döwlet Baştutany ge­çi­ril­ýän bäs­le­şik­le­riň ugur­la­ry­ny we ge­ri­mi­ni gi­ňelt­mek, oňa ýaş­la­ry has iş­jeň çek­mek ba­bat­da de­giş­li tab­şy­ryk­la­ry ber­di. Dö­re­di­ji­lik bäs­le­şik­le­ri tä­ze ze­hin­le­ri ýü­ze çy­kar­ma­ga, ha­ly­pa­çy­lyk ýo­lu­ny ös­dür­mä­ge, ýaş ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji­le­riň dö­re­di­ji­lik göz­leg­le­ri­ni hö­wes­len­dir­mä­ge, ola­ry hal­ky­my­zyň ru­hy mi­ra­sy­na, baý saz me­de­ni­ýe­ti­ne çek­me­gi üp­jün et­mek ba­bat­da ze­rur müm­kin­çi­lik­le­ri dö­red­ýär.

Türkmen Li­de­ri­ bu işiň mak­sa­da­la­ýyk we yzy­gi­der­li hä­si­ýe­te eýe bol­ma­gy­ny üp­jün et­me­giň hem-de dün­ýä jem­gy­ýet­çi­li­gi­ni türk­men hal­ky­nyň asyr­la­ryň jüm­mü­şin­den göz­baş al­ýan me­de­ni­ýe­ti bi­len ta­nyş­dyr­mak üçin äh­li müm­kin­çi­lik­ler­den giň­den peý­da­lan­ma­gyň wa­jyp­dy­gy­ny aý­dyp, bu ba­bat­da wi­se-prem­ýe­re anyk tab­şy­ryk­la­ry ber­di.

Döw­let Baş­tu­ta­ny «Çal­sa­na, bag­şy!» bäs­le­şi­gi­ni yg­lan et­mek ha­kyn­da­ky» Ka­ra­ra gol çe­kip, ony san­ly ul­gam ar­ka­ly wi­se-prem­ýe­re iber­di hem-de onuň me­ýil­na­ma­sy­ny taý­ýar­la­mak we ýo­ka­ry gu­ra­ma­çy­lyk de­re­je­sin­de ge­çir­mek ba­ra­da de­giş­li gör­kez­me­le­ri ber­di.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň