Soňky habarlar

Arhiw

II Halkara fotobäsleşigiň ýeňijileri belli boldy

11:4808.12.2021
1
7746
II Halkara fotobäsleşigiň ýeňijileri belli boldy

Aşgabadyň «Ferula» fotokluby dürli ýurtlaryň milli fotosurat federasiýalaryndan ybarat FIAP-niň (fr.Fédération Internationale de l'Art Photographique), ÝUNESKO-nyň ýanyndaky fotograflyk sungatynyň Halkara federasiýasynyň (Häzirki wagtda bu guramanyň bäş yklymda ýerleşýän 85-den gowrak milli assosiasiýasy bar) we PSA-nyň (Photographic Society of America), Amerikanyň fotograflar jemgyýetiniň howandarlygynda II Halkara fotobäsleşigi geçirildi. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» web saýtynda habar berilýär.

II Halkara fotobäsleşik üçin suratlaryň kabul edilip başlanandygy Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň bellenilýän günleri habar berlipdi. Bäsleşige hödürlenen işler dört ugur boýunça kabul edildi: erkin temadan reňkli surat, erkin temadan reňksiz (akly-garaly) surat, duýgular we dünýäniň şäherleri. Her ugur üçin FIAP-niň, PSA-nyň, IS-iň we «Ferula» foto klubunyň altyn, kümüş, bürünç medallary, şeýle hem hormat hatlary we eminiň saýlany (emin agzalarynyň her biri beýleki agzalaryň pikirlerine garamazdan, öz halan işi üçin baýrak gowşuryp biler) diýen at bilen 12 sany altyn medal taýýarlandy. Ýöne baş baýrak ähli ugurlar boýunça iň gowy işiň awtory üçin FIAP-niň mawy nyşanydyr.

1-nji surat bäsleşiginde bolşy ýaly, arzalaryň derejesi ýokary boldy, bu bolsa bäsleşigiň eminleri üçin gyzykly hem çekeleşikli boldy. 2-nji ýaryşa 297 dalaşgär kabul edildi, bu 1-nji bäsleşikdäkiden birneme azdyr, onda dalaşgär sany 314-di. Ýöne gatnaşýan ýurtlaryň sany artdy, eger birinji bäsleşige 38 ýurt gatnaşan bolsa, ikinjä gatnaşmaga 56 ýurt isleg bildirdi.

Işler Awstriýadan, Wýetnamdan, Belgiýadan, Germaniýadan, Hindistandan, Eýrandan, Ysraýyldan, Gazagystandan, Hytaýdan, Russiýadan, Türkiýeden, ABŞ-dan geldi..., jemi 56 ýurtdan 4252 iş gelip gowuşdy. Türkmenistandan 128 surat üçin 12 arza berildi. Türkmenistanly awtorlaryň 8-si bäsleşigiň jemleýji tapgyryna gatnaşdy. Netijede Türkmenistandan wekilçilik eden awtorlar 1 kümüş, 1 bürünç medal we IS-iň bir hormat hatyny aldylar. Bu bäsleşige FIAP-niň ussady (EFIAP) diýen ady göterýän köp ýyllyk tejribesi bolan ýokary derejeli fotosuratçlardan düzülen emin agzalary tarapyndan baha berildi. Olar: S.Anisimow – Russiýa, W.Sarkisýan – Türkmenistan, W.Korençuk – Gazagystan. Emin agzalary suratlara Moskwadan, Aşgabatdan, Alma-Atydan onlaýn arkaly baha berdiler.

Bäsleşige hödürlenen 4252 surata üç günüň içinde baha berildi.Her ugur boýunça iň gowy 100 iş saýlandy, şolardan her bölümde 18-si FIAP-niň, PSA-nyň, IS-iň baýraklary bilen sylaglandy. Aşgabadyň «Ferula» fotoklubundan 4 altyn, 4 kümüş we 4 bürünç medal berildi.

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 26 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda «Ferula 2021» atly II Halkara fotobäsleşigiň netijeleri yglan edildi. Biz 14 ykrar etme bilen (4 ugur boýunça 14 fotosurat kabul edilip, 2 baýrak gowşuryldy) fotobäsleşigiň «Iň gowy awtory» diýen ada wýetnamly suratçy Hau Son Nguýeni eýe bolup, FIAP-niň mawy nyşanyna mynasyp boldy. FIAP-niň altyn medalyna mynasyp bolanlaryň hatarynda singapurly, çehiýaly, russiýaly, hindistanly fotosuratçylar hem bar.

«Ferula» klubunyň altyn medallary belarusly, gruziýaly, gonkongly we çehiýaly suratçylara gowşuryldy. Türkmenistanly awtorlaryň üçüsi: Mekan Abdyllaýew IS-iň kümüş medaly, Swetlana Krupskaýa «Ferulanyň» bürünç medaly, Begenç Şyhlyýew IS-iň hormat haty bilen sylaglandy.

Bäsdeşleriň hemmesi – M.Amanmämmedow, M.Abdyllaýew, B.Berdiýew, N.Wawilow, M.Garahanowa, S.Krupskaýa, B.Şyhlyýew we E.Ýazow dagylar hem gowy baha mynasyp boldular.

2021-nji ýylda «Ferula» fotoklubunyň işleri eýýäm Hytaýda, Awstriýada, Birleşen Arap Emirliklerinde, Russiýada we ABŞ-da geçirilen halkara sergilere gatnaşdy. «Ferulanyň» toparyna giren türkmen foto hünärmenleri we fotosuratçylary klublaryň arasynda geçirilen 15-nji FIAP dünýä çempionatynda ilkinji gezek Türkmenistany ajaýyp suratlary bilen tanatdylar. Ýaryşa jemi 232 topar gatnaşdy. Bu dünýä birinjiliginde ilkinji gezek çykyş eden Türkmenistanyň wekilleri 305 utuk toplady, bu bolsa topara ýaryş tablisasynyň ortasynda ýer almaga mümkinçilik berdi. Şunuň ýaly abraýly ýaryşa ilkinji gezek gatnaşýanlar üçin bu diýseň mynasyp netije. Bu ýyl hem «Ferula» foto klubuna 2022-nji ýylda klublar arasynda geçiriljek 16-njy FIAP dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin çakylyk geldi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Mek ( 15.12.2021 )

Tazelik paylashanynza minnetdar.

0