Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdaky tiz kömek ulaglary GPS enjamlar bilen üpjün edildi

11:1107.10.2021
0
9405
Aşgabatdaky tiz kömek ulaglary GPS enjamlar bilen üpjün edildi

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň «Tiz kömek» merkeziniň tiz kömek ulaglary Aşgabadyň elektron kartasy arkaly toparlaryň hereketini yzarlamaga mümkinçilik berýän GPS enjamlary bilen üpjün edildi. «Tiz kömek» merkeziniň müdiri Çerkez Hannyýew bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazetine bu barada maglumat berdi.

— Bu günki gün GPS aragatnaşyk ulgamy kämilleşdirilip, häzirki zaman lukmançylygynyň ýokary talaplaryna laýyk gelýär. Bu adam saglygy üçin örän gymmatly maglumatlary, onuň wagtyny tygşytlmaga we netijeli ulanmaga mümkinçilik berýär. Aşgabat şäheriniň elektron kartasynda jaň edýän hassanyň salgysy, ýaşaýan ýeri tiz kömek maşynyna habar berilýär.

Kardiologiýa, newrologiýa, reanimasiýa, çaga lukmançylygy, psihiatriýa, hirurgiýa we trawmatologiýa boýunça ilata tiz wagtda kömek berýän ýöriteleşdirilen toparlaryň işi has-da kämilleşdirilýär.

Lukmanlar GPS ulgamyny ýa-da gürleşip, telefon arkaly maglumaty alýan ýa-da gyssagly hassahanalara barýan tiz kömek ulaglary bilen aragatnaşyk saklap durýarlar. Gyssagly ýagdaýlar ýüze çykan halatynda jaň edýän lukman ýa-da saglygy goraýyş işgäri, hassany dolandyrmak barada karar bermek üçin merkeziň nobatdaky uly lukmany bilen maslahatlaşyp bilýär. Mundan başga-da, jaň etmek arkaly islendik wagt telefon arkaly maslahat berip durýarlar.

Iki sany uly lukman bu ýerde hemişe nobatçylyk edýär. Olaryň biri telefon arkaly maslahatlaşýar, beýlekisi ykjam toparlaryň işine gözegçilik edýär — diýip, «Tiz kömek» merkeziniň müdiri Çerkez Hannyýew gürrüň berýär.

200 orunlyk 10 gatly binada ýerleşýän we häzirki zaman enjamlary bilen enjamlaşdyrylan tiz kömek çagyryş hyzmaty bolan «Tiz kömek» merkezi 2014-nji ýylyň 21-nji iýulynda açylyp ulanylmaga berildi. Lukmançylyk merkezi operasiýa otagyndan, ýanyk bölüminden, aşgazan-içege hirurgiýa bölüminden, newrotraumatologiýa, torako-garyn operasiýasy, umumy hirurgiýa we 18 adamlyk reanimasiýa bölüminden ybarat.

GPS enjamynyň ornaşdyrylmagy bilen tiz kömek ulagyny dolandyrmagyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar we saglygy goraýyş edarasynyň işini has-da döwrebaplaşdyrýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň