Soňky habarlar

Arhiw

«Çam San» Parkelam satyş merkezi müşderilerine täze önümlerini hödürleýär

16:1009.07.2021
0
3952
«Çam San» Parkelam satyş merkezi müşderilerine täze önümlerini hödürleýär

«Çam San» Parkelam satyş merkezi müşderilerine önümleriniň täze reňkleriniň gelendigini mälim edýär.

«Parkelam» parket bilen laminatyň arasy diýmekdir. Ol 100% tebigy gaty agajyň 1-nji hil owuntyklaryndan täze tehnologiýa esasynda ýasalýar. Bu täze tehnologiýalaryň kömegi bilen dykyzlandyrylyp, düzüminde hiç bir galyndy we hatda himiki jisim ullanmazdan taýýarlanýan bu haryt ekologiýa taýdan arassalygy, saglygy zyýansyzlygy bilen tapawutlanýar. "Çam San" Parkelamyň önümleri ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasalýar we şeýlelik bilen Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan durmuşa geçirilýän daşky gurşawy goramak syýasatynyň kadalaryna laýyk gelýär.

Öz gezeginde, laminat dürli agaç galyndylaryndan, kagyz, karton we beýleki käbir jisimleriň garylmagy bilen öndürilýär.

«Çam San» Parkelam dünýä döwletlerinde uly islegden peýdalanýan önüm bolmak bilen birnäçe aýratynlyklara eýedir. Şolaryň hatarynda:

  • Hil taýdan EC standartlaryna laýyk gelýär;
  • Döwletleriň arasynda saglyk üçin zyýansyzlygy barada FSC sertifikatyna eýe;
  • Ekologiýa zyýansyzlygy barada EPLF sertifikaty bar;
  • Parkelamyň ýüzi täzeçe gorag tehnologiýasy bilen örtülip, çyzylmakdan goralan;
  • Arassalamasy ýeňil;
  • Çyglylyga we gyzgyna çydamly;
  • Gurnamasy ýeňil.

Parkelamy dürli görnüşde gurnap bolýar. Bu babatda satyş merkezi mugt görnüşde maslahatlaryny hödürleýär.

Galyberse-de, «Çam San» Parkelam satyş merkezi müşderilerine birnäçe ýeňillikleri hödürleýär:

  • 50 m2 önüm alan müşderilere eltip bermesi mugt;
  • 20 m2 –dan artyk haryt alana 100 manatdan başlap 1000 manada çenli öý hojalyk harytlary ýa-da iýmit petegi berler;

*ýörite bellenilen marketlerden öý hojalyk harytlaryny ýa-da iýmit petegi bilen harytlary MUGT alyp bilersiňiz.

«Çam San» Parkelam satyş merkezi Aşgabat şäherindäki Oguzhan köçesiniň «Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy» söwda merkeziniň arka tarapyndaky 4 gatly «Awto Duralganyň» ýerzemin gatynda N60 dükanda ýerleşýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +99364581919, +99365724191.

E-mail: kurban.1970@mail.ru

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň