Soňky habarlar

Arhiw

«Muhammet-Balkan» Türkmenistanyň eksport harytlarynyň sergisine gatnaşdy

11:3030.06.2021
0
8367
«Muhammet-Balkan» Türkmenistanyň eksport harytlarynyň sergisine gatnaşdy

«Muhammet-Balkan» hojalyk jemgyýeti 27 ― 28-nji iýunda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda geçirilen ýurdumyzyň eksport harytlarynyň sergisine gatnaşdy.

Ýeri gelende aýtsak, resmi sapar bilen ýurdumyza gelen Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Žaparow sergä hormatly myhman hökmünde gatnaşdy.

«Muhammet-Balkan» sergä gelenleriň ünsüni ýurtda we daşary ýurtlarda meşhur bolan önümleriniň ähli görnüşleri bilen çekdi. Olaryň arasynda ýokary hilli deri aýakgaplary, sintetiki halylar we beýlekiler bar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň