Aşgabatda aprel aýynda gar ýagdy

13:5908.04.2020
0
22903
Aşgabatda aprel aýynda gar ýagdy

Şu gün Aşgabatda gar ýagdy. Ilkibaşda hemmeler oňa ýagyşdyr öýtdi, ýöne howada gaýmalaýan gar tozgajyklary hemmeleri haýran galdyrdy.

Elbetde, 2014-nji ýylyň 1-nji aprelinde Aşgabatda ýagan gar ýadymyzda. Ýöne, iň bolmanda, soňky 20 ýylyň içinde 8-nji aprelde gar ýagmandy. Ýanwarda, fewralda, hatda martda-da «dyman» tebigat bizi aprelde haýran galdyrdy.

Paýtagtda ýagyşly howa birnäçe gün dowam etdi. Iki günläp güýçli ýagyş ýagdy. 1-nji aprelden başlap, ortaça temperatura +14/16 ° C derejesinde boldy.

7-nji aprelde howa birden salkynlaşdy: irden +5, gündizine 8 ° C-e ýetse-de, sowuk şemal bilen 5 dereje ýaly duýuldy. Agşam howanyň temperaturasy + 3 ° C çenli peseldi.

7-sinden 8-e geçilen gije ýagyş ýagyp başlady, ol irden 4-e çenli dowam etdi. Ir sagat 7-de ol täzeden başlady we bir ýerde 8:15-de gara ýazdy. Umuman, bir sagada golaý gar ýagdy. Irden howanyň temperaturasy +2 ° C, ýöne 0 ° C ýalydy. Ygalyň mukdary 3,9 mm.

Günüň ikinji ýarymynda temperatura 8 dereje gyzýar, agşam bolsa 3 ° C-e düşýär. Demirgazyk-günbatarda ýel, güýçli 6 m / s.

Ertir meteorologlar güýçli şemal bolsa-da, güneşli günüň boljakdygyny, ýagyş ýagmajakdygyny aýdýarlar. Günüň dowamynda temperatura 11 dereje gyzar. Şenbe güni bolsa ýyldyrym çakyp, ýene-de güýçli ýagşyň ýagmagyna garaşylýar.

Aprel gary eýýäm eräp, Gyşyň soňky salamyny ýollap gitdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň