Soňky habarlar

Archive news

Futbol. Birinji liganyň çempiony kesgitlener

13:3910.11.2018
0
461
Futbol. Birinji liganyň çempiony kesgitlener

Birinji liga wekilçilik edýän toparlaryň gatnaşmagynda Türkmenistanyň çempionaty geçiriler. Welaýatlarymyza hem-de paýtagtymyza wekilçilik edýän toparlaryň (“Ýedigen” Ahal welaýaty, “Energetik II” Mary welaýaty, “Türkmennebit” Balkan welaýaty, “Görogly” Daşoguz welaýaty, “Bagtyýarlyk” Lebap welaýaty, “Köpetdag II” (Aşgabat şäheri) gatnaşmagyndaky çempionat 11-16-njy noýabry aralygynda dowam eder.

Ýurdumyzyň birinjili paýtagtymyzdaky köpugurly “Aşgabat” stadionynyň türgenleşik meýdanynda geçiriler.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň