2016-njy ýylda nebit önümleriniň çäkli möçberleri tassyklanyldy

15:2909.01.2016
0
423
2016-njy ýylda nebit önümleriniň çäkli möçberleri tassyklanyldy

Türkmenistanyň Nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna laýyklykda, döwlet dolandyryş edaralaryny, edaralary, kärhanalary, aýry-aýry jemgyýetçilik guramalaryny, hususy telekeçileri we ilatymyzy nebit önümleri bilen bökdençsiz üpjün etmek, şeýle hem bu önümleri has rejeli paýlamak we peýdalanmak boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň içerki sarp edijileri üçin 2016-njy ýylda nebit önümleriniň çäkli möçberleri tassyklanyldy.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň