Täzelikler

Архив новостей

Daşogzuň welaýat taryhy-ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 24 ýyllygyna bagyşlanan çeperçilik sergisi açyldy

09:0514.10.2015
0
1781
Daşogzuň welaýat taryhy-ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 24 ýyllygyna bagyşlanan çeperçilik sergisi açyldy

Daşogzuň welaýat taryhy-ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 24 ýyllygyna bagyşlanyp açylan çeperçilik sergisi zehinli türkmen suratkeşleri Merdan Kakabaýewiň, Azat Tuwakowyň, Nurýagdy Ataýewiň hem-de paýtagtyň “Rodoguna” çeperçilik studiýasynyň okuwçylarynyň akwarel işlerini öz içine aldy.

Professional ussatlaryň hem, diýseň ýaş žiwopisçileriň hem işleri özboluşly döredijilik çözgütleri, baý fantaziýasy, kalba ýakyn reňkleriň sazlaşygy, milli äheňleri, daş-töweregi gurşap alan dünýäni döredijilikli kabul etmek ýaly aýratynlyklary bilen tapawutlanýar.

Her bir surat Watana bolan çuňňur söýgä ýugrulandyr. Kalp ýylysy we nury siňdirilen işlerde gözel tebigatymyz, ýurduň şäherleriniň ajaýyplyklaryna öwrülen häzirki zaman binagärlik gurluşlary, gaýtalanmajak taryhy ýadygärliklerimiz, ýelden ýyndam owadan ahalteke bedewlerimiz, döwürdeşlerimiziň portretleri şöhlelendirilipdir.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň