Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Mejlisinde ÝHHG-niň wekiliýetiniň ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirildi

23:1610.07.2023
0
22824

Şu gün Mejlisde milli parlamentiň ýolbaşçysy D.Gulmanowanyň Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Türkmenistanda saparda bolýan wekiliýetiniň ýolbaşçysy hanym Tereza Ribeýro bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Bellenilişi ýaly, iri halkara guramanyň wekili Türkmenistanyň Prezident Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän we sebitde parahatçylygyň, durnukly ösüşiň möhüm şerti bolan daşary syýasatyna, durmuş ugruny nazarlaýan hem-de häzirki zaman türkmen jemgyýetiniň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösüşine gönükdirilen içeri syýasatyna ÝHHG-niň ýokary baha berýändigini aýtdy.

Myhman türkmen jemgyýetini demokratiýalaşdyrmak boýunça üstünlikli durmuşa geçirilýän özgertmelere oňyn baha berip, Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge gyzyklanmalaryny beýan etdi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň öňe sürýän, ählumumy howpsuzlygyň, durnukly ösüşiň üpjün edilmegine gönükdirilen parahatçylyk döredijilikli başlangyçlarynyň ähmiýeti nygtaldy.

Duşuşygyň barşynda döwleti we jemgyýeti demokratiýalaşdyrmagy dowam etmek, raýat hukugy babatda iň gowy dünýä tejribesini öwrenmek boýunça Türkmenistanyň ýöredýän ugruny nazara almak bilen, täze taslamalary amala aşyrmagyň möhümdigi bellenildi. Şol taslamalar umumy ykrar edilen halkara kadalary we ölçegleri milli kanunçylyga hem-de hukuk ulanyş iş tejribesine ornaşdyrmaga gönükdirilendir.

Duşuşyga gatnaşyjylar Türkmenistanyň hem-de Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň arasynda ozal hereket edýän we täze bilelikdäki taslamalary hem-de maksatnamalary nazara almak bilen, netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge ýardam bermäge taýýardyklaryny tassykladylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň