Halkara synçylar saýlawlar boýunça jemleýji brifing geçirdiler

15:1627.03.2023
0
38672
Halkara synçylar saýlawlar boýunça jemleýji brifing geçirdiler

Şu gün Aşgabatdaky «Garagum» myhmanhanasynda düýn geçirilen Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna syn etmäge gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň we Türki Döwletleriň Guramasynyň wekilçilikli synçylar toparlaryndan düzülen halkara synçylaryň jemleýji brifingleri geçirildi. Olarda bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräniň taýýarlyk işlerine we geçirilişine guralan gözegçiligiň deslapky netijeleri beýan edildi.

Brifingde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Baş sekretary Sergeý Lebedewiň ýolbaşçylygyndaky GDA-nyň synçylar toparynyň agzalary şu gezekki saýlawlara görlen taýýarlyk işlerine we olaryň geçirilişine gözegçiligiň amala aşyrylyşy barada gürrüň berdiler. Hususan-da, S.Lebedew Türkmenistanda geçirilen milli parlamentiň deputatlarynyň, ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň agzalarynyň saýlawlarynyň guramaçylyk derejesine ýokary baha berip, olaryň giň bäsdeşlik esasynda, açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda, hereket edýän milli kanunçylyga we halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyk derejede geçendigini aýratyn nygtady.

Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň we Türki Döwletleriň Guramasynyň halkara synçylary hem öz işlerini ýurduň içerki işlerine gatyşmazlyk, oňyn Bitaraplyk ýörelgelerine eýermek esasynda alyp barandyklaryny aýdyp, şunda milli kanunçylygyň berjaý edilişine gözegçiligiň monitoringleriň esasy maksady bolandygyny nygtadylar. Umumy pikire görä, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary demokratik esaslarda, ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilip, raýatlaryň öz isleglerini erkin beýan edip bilmegi üçin zerur şertler doly göz öňünde tutuldy.

Halkara guramalaryň synçylar toparlary özleriniň gutarnykly netijelerini ýakyn wagtda saýlawlara syn etmegiň netijeleri boýunça jemleýji resminamalarda beýan ederler.

Habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynda 18 ýaşyny dolduryp, saýlaw uçastoklarynda ilkinji gezek ses berýän ýaş saýlawçylaryň ýurt boýunça jemi 75 müň 600-den gowragy hasaba alyndy.

Saýlawlar boýunça ýurduň syýasy partiýalary, jemgyýetçilik birleşikleri tarapyndan milli synçylaryň 2855-si bellige alyndy. Şolaryň 594-si Demokratik partiýanyň, 307-si Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň, 408-si Agrar partiýanyň, 600-si Kärdeşler arkalaşyklarynyň, 302-si Zenanlar birleşiginiň, 570-si Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň, 21-si raýatlar toparlarynyň, 53-si bolsa dalaşgärleriň bellän wekilleridir.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň