Geçen hepdede bolan söwdalarda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 25 million 875 müň dollaryndan gowrak boldy

23:3505.07.2015
0
989
Geçen hepdede bolan söwdalarda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 25 million 875 müň dollaryndan gowrak boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 23-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Owganystandan we Özbegistandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, polipropileni satyn aldylar, Şweýsariýanyň işewürler toparlarynyň wekilleri bolsa Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen göni arassalanan benzini satyn aldylar. Mundan başga-da, Birleşen Arap Emirliklerinden we beýleki ýurtlardan gelen işewürler tehniki ýod we tehniki propilen haltalary  (“Türkmenhimiýa” DK) satyn aldylar. Şeýle hem daşary ýurt walýutasyna arassalanan pagta ýagy, nah ýüplük, pagta-süýümi ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, Beýik Britaniýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Singapur, Malta, Owganystan, Gyrgyzystan, Gruziýa, Ukraina. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 25 million 875 müň dollaryndan gowrak boldy.

Depozit manat serişdelerine Pakistandan gelen täjirler jemi 1 million 228 müň manatlykdan gowrak nah ýüplük satyn aldylar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň