Soňky habarlar

Arhiw

«Xuping Jewelry» dükany ýokary hilli bižuteriýalaryň köp dürli görnüşlerini müşderilere ýetirýär

09:5709.11.2022
0
17746
«Xuping Jewelry» dükany ýokary hilli bižuteriýalaryň köp dürli görnüşlerini müşderilere ýetirýär

«Xuping Jewelry» (Hytaýyň) allergik täsirsiz bižuteriýalaryň dükany dürli ýagdaýlar üçin niýetlenen zenan şaý-sepleriniň köp dürli haryt görnüşleri bilen tanyşmaga çagyrýar.

Bu ýerde müşderilere her hili ýüzükler, dürli görnüşli gysgyçly ysyrgalar (iňlis, fransuz, puset), zynjyrlar we tumarlar, bilezikler, gülýakalar, şeýle hem gündiz hem-de gije dabaralaryna dakynmak üçin beýleki bezeglik bižuteriýa önümleri ýetirilýär.

«Xuping Jewelry» şaý-sepleriniň gipoellergiki häsiýete eýe bolmagy olaryň çig maly hem-de taýýarlanylyşy bilen baglydyr. Bu bižuteriýa önümleri medisina garyndysy esasynda altynyň hem-de rodiniň galwanik usulda örtülmegi bilen taýýarlanylýar. Hut şunuň üçinem olar reňkini saklamak bilen, garalmaýar hem-de beden üçin ýaramaz täsir etmeýär. Olary bezemek üçin bolsa emeli daşlar we sirkonlar ulanylýar.

«Xuping Jewelry» dükanynyň harytlarynyň hatary amatly bahalardan ýetirilýän haýran galdyryjy täze bižuteriýa şaý-sep görnüşleri bilen yzygiderli ýetirilýär.

Dükanyň ýerleşýän salgysy: Aşgabat ş., Parahat (ozalky Mir) 4 ýaşaýyş toplumy, Ankara köçesi (ozalky Ýubileýnaýa), 57-nji jaý, «Ýakut daşlar» dükany. Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+993 65) 94 44 48, (+993 65) 67 68 71.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň