Türkmenistanyň Prezidenti Awstriýa-türkmen jemgyýetiniň ýolbaşçysy hanym Neda Bergeri kabul etdi

06:4713.05.2015
0
853
Türkmenistanyň Prezidenti Awstriýa-türkmen jemgyýetiniň ýolbaşçysy hanym Neda Bergeri kabul etdi

12-nji maýda Awstriýa Respublikasynda resmi saparda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Awstriýa-türkmen jemgyýetiniň ýolbaşçysy hanym Neda Bergeri kabul etdi.

Myhman duşuşmak üçin wagt tapandygyna hoşallyk bildirdi hem-de pursatdan peýdalanyp, türkmen Liderini şu gün ýokary derejede geçirilen döwletara gepleşikleriniň örän netijeli bolandygy bilen gutlady. Şol gepleşikler iki ýurduň ählumumy bähbitleriň ugrunda uzakmöhletleýin, ynam bildirilýän hyzmatdaşlyga özara gyzyklanmasynyň görkezijisi boldy.

Döwlet Baştutany Neda Bergeri mähirli mübärekläp, onuň ýolbaşçylyk edýän jemgyýetiniň alyp barýan işiniň aýratyn ähmiýetini nygtady. Şol jemgyýet ençeme ýyllaryň dowamynda Türkmenistanyň we Awstriýanyň halklarynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagy, medeniýet, sungat, maglumat alyş-çalşy babatda ýygjam işewür hem-de netijeli gatnaşyklaryň ýola goýulmagy boýunça uly işleri alyp barýar.

Mälim bolşy ýaly, Awstriýa-türkmen jemgyýeti Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Wena ilkinji resmi saparynyň öň ýanynda 2008-nji ýylyň güýzünde döredildi. Şu ýyllaryň içinde jemgyýetiň gatnaşmagynda hatarynda “Galkynyş”  türkmen-awstriýa simfoniki orkestriniň döredilmegi ýaly bilelikdäki möhüm taslamalaryň birnäçesi durmuşa geçirildi, dürli duşuşyklar, tanyşdyryş çäreleri, sergiler yzygiderli guraldy. Aýratyn ähmiýetli medeni çäreleriň arasynda, şeýle hem Ýewropanyň ykrar edilen medeni paýtagty bolan Wenada türkmen sungat ussatlarynyň çykyşyny hem-de Aşgabatdaky Wena balyny görkezmek bolar.

“Galkynyş”  žurnalynyň neşir edilmegi hem-de türkmen halkynyň taryhy, medeni däp-dessurlary, ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýan häzirki zaman Türkmenistanyň ägirt uly gazananlary we üstünlikleri baradaky  maglumatlary özünde saklaýan Internet-saýtynyň döredilmegi bu jemgyýetiň türkmen-awstriýa gumanitar gatnaşyklaryna goşandy bolup durýar. 

Neda Bergeriň türkmen halkynyň köne dostydygyny belläp, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ony ýurdumyza gelmäge çagyrdy.

Hanym Neda Berger türkmen döwletiniň Baştutanyna çakylygy hem-de Awstriýa-türkmen jemgyýetiniň işine berýän ünsi üçin hoşallyk bildirip, Awstriýanyň jemgyýetçilik toparlary tarapyndan belent halkara abraýdan peýdalanýan Garaşsyz, Bitarap Türkmenistana bildirilýän uly gyzyklanmany nygtady. 

Awstriýa-türkmen jemgyýetiniň ýolbaşçysy iki dostlukly ýurduň arasynda ýola goýlan medeni gatnaşyklaryň mundan beýläk-de üstünlikli dowam etdiriljekdigine ynam bildirip, milletiň Liderine we tutuş türkmen halkyna bagt, abadançylyk hem-de Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň beýik özgertmeler ýolunda uly üstünlikleri arzuw etdi we Türkmenistanyň Prezidentine öz goşgular ýygyndysyny sowgat berdi.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň