Soňky habarlar

Arhiw

Sankt-Peterburgda GDA-nyň resmi däl sammiti geçirildi, «Belawia» we «S7 Airlines» Türkmenbaşa howa gatnawlary üçin petek satuwyny ýola goýdy, Bahreýnde Agyr atletika boýunça Aziýanyň çempionaty başlandy

10:1608.10.2022
0
17481
Sankt-Peterburgda GDA-nyň resmi däl sammiti geçirildi, «Belawia» we «S7 Airlines» Türkmenbaşa howa gatnawlary üçin petek satuwyny ýola goýdy, Bahreýnde Agyr atletika boýunça Aziýanyň çempionaty başlandy

1. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Sankt-Peterburgda geçirilýän GDA-nyň resmi däl sammitine gatnaşdy. Anna güni 70 ýaşyny dolduran Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putiniň doglan gününde geçirilen resmi däl sammite Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew, Ermenistanyň Premýer-ministri Nikol Paşinýan, Belarusyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko, Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon, Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew gatnaşdylar. Bu çäre indiki hepdede Astanada geçiriljek GDA sammitiniň öňüsyrasynda geçirildi.

2. «Belawianyň» Türkmenistana uçuşlary üçin petekler satuwa çykdy. «Belawia» awiakompaniýasynyň resmi saýtynda Minsk – Türkmenbaşy – Minsk ugry boýunça dowamly howa gatnawy üçin petekleriň satuwy açyldy. Uçuşlar 25-nji oktýabrdan başlanar we hepdede bir gezek sişenbe güni amala aşyrylar. 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryndan uçuşlar her iki hepdeden bir gezek sişenbe güni amala aşyrylar. Bir taraplaýyn biletleriň iň pes bahasy 299 ýewro, iki tarapa – 520 ýewro. «Belawianyň» uçuşlary üçin awiapetekleri www.belavia.by saýtynda, iPhone we Android üçin mobil goşundylary arkaly, ähli satuw ofislerinde we agentlerden satyn alyp bilersiňiz.

3. Oktýabr aýynda Aşgabat şäher häkimliginiň, hukuk goraýjy edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň we beýleki degişli edaralaryň wekillerinden döredilen raýatlaryň ýüz tutmalary boýunça Aşgabat şäher we etrap komitetleri raýatlaryň ýüz tutmalaryna garamak üçin kabul edişlik geçirer. Raýatlary kabul etmegiň tertibi bilen «Turkmenportal» tanşyp bilersiňiz.

4. Domodedowo howa menzili «S7 Airlines-iň» oktýabr aýynda Türkmenistana uçuşlarynyň tertibini neşir etdi. Moskwa – Türkmenbaşy howa ugry boýunça «S7 Airlines» awiakompaniýasynyň uçarlary duşenbe güni 1-nji terminaldan uçar. Uçuş Moskwadan (ýerli wagt bilen) sagat 3:30-da uçar. Syýahat wagty 3 sagat 35 minut. Yzyna gaýdýan uçuş Türkmenbaşydan sagat 10: 05-de (Aşgabat wagty bilen), 11: 35-de (Moskwa wagty bilen) geler. Syýahat wagty 3 sagat 30 minut. Uçuşlar 2022-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda başlar. Uçuşlar «Airbus A320» uçarynda amala aşyrylar. Bir taraplaýyn biletleriň iň arzan bahasy goşsuz ýolagçylar üçin 18,756 rubldan ybarat.

5. «Türkmenistan» banky lukmanlar üçin täze goýum görnüşini açdy. Saglygy goraýyş we lukmançylyk pudagynda işleýänler üçin «Türkmenistan» Döwlet täjirçilik bankynda «Bagtyýar lukman» atly täze goýum görnüşi açyldy. «Bagtyýar lukman» goýumy 1 ýyl möhlet bilen açylýar, göterim mukdary ýylda 11%. Goýum barada jikme-jik maglumatlary we doly şertleri bankyň iň ýakyn bölümlerinden, şeýle hem +99312440304 belgä jaň edip alyp bilersiňiz.

6. Awstraliýaly alymlar Aýda ösümlikleri ösdürip ýetişdirmegi meýilleşdirýärler. Kwinslend uniwersitetiniň alymlar topary aýda ösümlikleri ösdürip ýetişdirmegi meýilleşdirýär. Içi tohumly konteýner Ysraýylyň “Beresheet-2” kosmiki gämisi tarapyndan Aýa eltiler. Alymlaryň meýilnamalaryna görä, tohumlar Aýda gögermeli, ösüş prosesini bolsa Ýerden synlap bolýar.

7. Çilidäki meşhur moai daş heýkellerine ýangyn sebäpli zeper ýetdi. Çiliniň Pasha adasynda ýerleşýän dünýä belli moai heýkellerine tebigy ýangyn zerarly zeper ýetdi. Ýangyn takmynan 60 gektar ýeri ýok etdi. Ýangyn 4-nji oktýabrda «Rapa Nui» milli seýilgähinde ýerleşýän sönen Rano Raraku wulkanynyň çäginde başlandy we bir gün soň söndürildi. Bu sebitde 386 moai bar. Ýangyn sebäpli näçe heýkele zeper ýetendigi entek belli däl.

8. Aşgabatda uly tennis boýunça ýaryşlar geçiriler. 8-nji oktýabrdan 13-nji oktýabr aralygynda Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesiniň tennis meýdançalarynda 18 ýaşa çenli türgenleriň arasynda tennis ýaryşy, okuw seminary, şeýle hem Halkara tennis federasiýasynyň (ITF) wekili Amir Borgeýiň gatnaşmagynda höwesjeňleriň arasynda ilkinji tennis çempionaty geçiriler, Amir Borgeý oňa gatnaşyjylar üçin ussatlyk sapagyny berer.Çäre Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi we Türkmenistanyň tennis federasiýasy tarapyndan guralýar.

9. Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy Aziýa Kubogy – 2023-niň saýlama oýnunda Siriýanyň topary bilen deňme-deň oýnady. Duşuşyk 1:1 hasabynda tamamlandy. «A» saýlama toparynyň başga bir oýnunda Ýaponiýanyň ýygyndysy Siriýanyň toparyny uly hasap bilen ýeňdi (3:0). 2023-nji ýylyň 3-nji maýyndan 20-nji maýyna çenli Bahreýnde geçiriljek Aziýanyň Ýaşlar Kubogynyň (U-17) jemleýji tapgyryna 10 sany saýlama toparyň ýeňijileri we ikinji orny eýelänleriň arasyndan iň gowy 5 topar çykar.

10. Bahreýnde agyr atletika boýunça Aziýa çempionaty başlandy. Oňa 25-den gowrak ýurtdan 187 türgen gatnaşýar. Manamadaky ýaryş 10 gün dowam eder. Aziýa çempionatynyň çäklerinde erkekleriň we aýallaryň arasynda 10 agram derejesinde 20 baýrak toplumy oýnalar. Aziýa çempionatynda agyr atletika boýunça Türkmenistanyň ýygyndysyna on iki türgen wekilçilik edýär.

11. «Altyn asyr» «Aşgabat» bilen deňme-deň oýnady. Aşgabatdaky «Nisa» stadionynda futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 13-nji tapgyrynyň duşuşygy geçirildi – «Aşgabat» «Altyn asyry» kabul etdi. Duşuşyk 1:1 hasabynda deňme-deň tamamlandy. «Altyn asyr» 13 oýunda 28 utuk toplady we Türkmenistanyň çempionatynyň sanawynda ikinji ýeri eýeleýär. Ol birinji orunda barýan «Ahaldan» 4 utuk yzda barýar. Şol bir wagtyň özünde, «Ahal» 13-nji tapgyryň oýnuny 8-nji oktýabrda «Merw» bilen oýnar.

12. Ýaponiýanyň ýygyndysy futzal boýunça Aziýanyň Kubogy – 2022-niň finalynda Eýran bilen oýnar. Ýarymfinalda eýranlylar Tailandy 5-0 hasabynda ýeňdiler. Ondan öň ýarymfinal duşuşygynda Ýaponiýanyň ýygyndysy Özbegistandan üstün çykdy (2:1). Altyn medal ugrundaky oýun 8-nji oktýabrda El-Kuweýtde geçiriler, duşuşyk 22:00-da (Aşgabat wagty bilen) başlanar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň