Türkmenistanyň Mejlisinde türk parlamentarileriniň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

06:2407.05.2015
0
909
Türkmenistanyň Mejlisinde türk parlamentarileriniň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

6-njy maýda Türkmenistanyň Mejlisinde Türkiýe Respublikasynyň Beýik Milli Mejlisiniň Başlygy jenap Jemil Çiçegiň ýolbaşçylygyndaky türk parlamentarileriniň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň barşynda doganlyk ýurduň parlamentiniň ýolbaşçysy Türkmenistanyň ýokary kanun çykaryjylyk edarasynyň esasy işleri hem-de wezipeleri, onuň düzümi we Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň kanun çykaryjylyk ulgamynda başyny başlan düýpli özgertmeleri babatda işiniň esasy ugurlary bilen tanyşdyryldy. Kanunçylygyň kämilleşdirilmegi döwlet ösüşiniň geçirilýän uly möçberli özgertmeler maksatnamalarynyň barşyny tizleşdirmäge gönükdirilendir.

Nygtalyşy ýaly, häzirki wagtda biziň ýurdumyzda kanun çykaryjylygyň dünýä tejribesiniň esasy ugurlaryny özünde jemlän pugta kanunçylyk binýady döredildi. Birleşen Milletler Guramasynyň möhüm Konwensiýalaryna gol çekmek we goşulmak bilen bir hatarda geçirilýän işler biziň döwletimiziň dünýäniň hukuk giňişligine üstünlikli goşulyşmagyna hemmetaraplaýyn ýardam berýär. Işlenip taýýarlanylýan we kabul edilýän kanunlar we kanunçylyk namalary milletiň Lideriniň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistany syýasy, ykdysady we durmuş taýdan ösdürmek babatda öňde goýan wezipeleriniň üstünlikli çözülmegine gönükdirilendir.    

Şunuň bilen baglylykda, türkmen parlamentarileriniň baş maksady demokratik, hukuk we dünýewi döwletiň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrmak, Türkmenistanyň ykdysady we durmuş ösüşine uly depgin bermek, onuň halkara abraýyny berkarar etmek, ýurduň ilatynyň durmuş hal-ýagdaýynyň şertlerini gowulandyrmak, adamyň hukuklaryny we azatlygyny üpjün etmek bolup durýar.

Duşuşygyň barşynda döwletara türkmen-türk gatnaşyklaryny yzygiderli ösdürmäge gönükdirilen ileri tutulýan ugurlar we parlamentara hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Bellenilişi ýaly, iki doganlyk halkyň ýola goýlan taryhy aragatnaşygy hem-de Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasy bilen depginli ösdürilýän hyzmatdaşlygy biziň ýurdumyzyň Mejlisiniň Türkiýäniň kanunçykaryjylyk edarasy bilen özara peýdaly gatnaşyklarynyň işjeňleşmegine ýardam edýär. Şu babatda 2012-nji ýylda 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň