Soňky habarlar

Arhiw

«Tatneftiň» Türkmenistandaky şahamçasy ofis tehnikasy bilen üpjün edijini gözleýär

09:5103.10.2022
0
11415
«Tatneftiň» Türkmenistandaky şahamçasy ofis tehnikasy bilen üpjün edijini gözleýär

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan «Tatneft» JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy sanawda görkezilen ofis tehnikasy bilen üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan etdi. Bu barada türkmen metbugaty habar berdi.

Tendere gatnaşmak üçin «Tatneft» JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasynyň edarasyna ýüz tutup bilersiňiz:

  • · bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);
  • · Önümiň doly adyny, öndürilen ýurduny, ölçeg birligini, bir önümiň bahasyny, umumy bahasyny we üpjün ediş şertlerini görkezýän täjirçilik teklibini iberiň.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 5 (bäş) senenama günüň dowamynda ýerli wagt bilen 18.00 çenli kabul edilýär.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipleri kabul edilmeýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +993 222 6-43-66

Elektron salgysy: b.halilulin@mail.ru

Salgysy: Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň