Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň döwlet nebit ministrini kabul etdi

21:4620.09.2022
0
25138
Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň döwlet nebit ministrini kabul etdi
Surat: tdh.gov.tm

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respublikasynyň döwlet nebit ministri Musadik Masud Maligi kabul etdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Duşuşygyň dowamynda türkmen-pakistan hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary, hususan-da, söwda-ykdysady ulgam, strategik häsiýete eýe bolan ýangyç-energetika toplumy, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşygy boýunça taslamanyň durmuşa geçirilmegi, şeýle-de Türkmenistan — Owganystan — Pakistan (TOP) ugry boýunça elektrik geçiriji hem-de optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlaryny çekmek boýunça taslamalar bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Dostlukly ýurduň döwlet nebit ministri Pakistanyň Bitarap Türkmenistanyň döredijilikli daşary syýasat ugruny hem-de ählumumy energetika howpsuzlygyny üpjün etmek ulgamynda öňe sürýän halkara başlangyçlaryny doly goldaýandygyny nygtady.

Söhbetdeşler soňky ýyllarda täze depgine, anyk many-mazmuna eýe bolan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň