Soňky habarlar

Arhiw

«Mobile tm» internet-dükany gerek bolan elektronika enjamyny we smartfon üçin aksessuarlary saýlamaga ýardam eder

10:2915.08.2022
0
6857

«Mobile tm» internet-dükany gerek bolan elektronika enjamyny we smartfon üçin aksessuarlary, şeýle hem goşmaça enjamlary ýeňillik bilen tapmaga hem-de bir düwmäniň üsti bilen sargyt etmäge ýardam eder.

Saýtdaky hödürlenýän ähli harytlara bir aýlyk kepillik berilýär, şeýle hem yzygiderli arzanladyşlar olary iň amatly bahadan satyn almaga mümkinçilik döredýär.

«Aksessuarlar» bölümi durmuşyňyzy ýeňilleşdirmäge, öndürijiligi ýokarlandyrmaga ýa-da göwün açmaga ýardam edýän harytlaryň dürli görnüşleri bilen elektronika enjamlarynyň ulanyjylaryny begendirer.

Saýtda Türkmenistanyň adaty söwda nokatlarynda satylmaýan örän seýrek harytlar hem hödürlenýär. Mysal üçin, mobil telefonyň käbir mümkinçiliklerini uzak aralykdan dolandyrmak – sahypany geçirmek, aýdymy çalyşmak, Like düwmesine basmak we ş.m. üçin Bluetooth-ýüzük.

Şeýle-de dükanda smartfonlaryň, öý telefonlarynyň, «akylly» we adaty sagatlaryň, Bluetooth-gulaklyklaryň baý görnüşleri hödürlenýär. Bularyň ählisi özüňiz ulanmak üçin hem, ýakynlaryňyza sowgat bermek üçin hem ajaýyp haryt bolup biler.

«Mobile tm» internet-dükany sargyt edilen pursatyndan 12 sagadyň dowamynda Aşgabadyň içine we bir günden soň bolsa tutuş Türkmenistan boýunça eltip bermek hyzmatyny amala aşyrýar.

Habarlaşmak üçin:

  • telefonlar: (+993 12) 42 04 05, (+993 65) 80 90 90;
  • IMO: (+993 65) 80 90 90;
  • sosial ulgamdaky sahypasy.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň