Soňky habarlar

Arhiw

Garabogazda awtomobil köprüsiniň gurluşygyna başlanar

23:5527.07.2022
0
5568
Garabogazda awtomobil köprüsiniň gurluşygyna başlanar

Ukrainanyň «Altkom» gurluşyk kompaniýasy Garabogaz kölüni Hazar deňzi bilen birleşdirýän bogazyň üstünden geçýän awtomobil köprüsiniň gurluşygyna başlar. Gol çekilen resminamalara laýyklykda, Türkmenbaşydan Gazagystanyň serhedine çenli köpriniň gurluşygy 2022-nji ýylyň iýul aýynda başlanyp, 2024-nji ýylyň iýun aýynda doly tamamlanar. Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň taslama institutynyň hünärmenleriniň taslamasy boýunça ol uzynlygy 354 metr, ini 17 metr we aýlagdan 7 metr beýiklikdäki dört zolakly (her tarapyna iki zolakly) Gazagystan serhedine çenli desga bolar. Mundan başga-da, kompaniýa oňa barýan iki müň metr uzynlykdaky ýollary-da gurar diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» saýtynda habar berildi.

Täze inženerçilik desga iki zolakly, häzirki ulag gatnawyna laýyk gelmeýän köne köprä derek gurlar. Täze köpriniň ganatlary 110 we 64 metrlik demirden, şeýle hem köp ýük göterijilik we desganyň durnuklylygyny üpjün etjek demir-beton pürslerden ýerine ýetiriler. Köprüde pyýadalar üçin emeli yşykly we germewli ini iki metr zolak-da bolar.

Köpri Türkmenistan — Gazagystan ulag gatnawynda wajyp desga bolar. Ol Türkmenistanyň Günbatarynda döredilýän logistika ulgamynyň bir bölegidir. Onuň üstünden geçýän awtomobil ýoly Aşgabat — Türkmenbaşy multimodal ýolunyň dowamy bolup, Türkmenistan bilen Gazagystany birleşdirer, bu bolsa ulag akymyny we iki ýurduň arasynda haryt dolanşygynyň möçberini artdyrmaga mümkinçilik berer.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň