Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti Oleg Kononenkony 58 ýaşy bilen gutlady

10:0621.06.2022
0
6619
Türkmenistanyň Prezidenti Oleg Kononenkony 58 ýaşy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Kosmos işi boýunça «Roskosmos» döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kononenkony doglan güni bilen gutlady.

Bu gün Oleg Kononenko 58 ýaşady.

«Doglan günüňiz mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy kabul ediň!

Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Size tüýs ýürekden berk jan saglyk, uzak ömür, bagtyýarlyk, maşgala abadançylygyny, şeýle hem älem giňişligini özleşdirmekde alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin» diýip, Prezident Serdar Berdimuhamedow gutlag hatynyň dowamynda belleýär. Bu barada «Türkmenistan» gazetiniň şu günki sanynda habar berilýär.

Oleg Kononenko 1964-nji ýylda Türkmenistanyň Çärjew şäherinde (häzirki Türkmenabat) doguldy we 15-nji orta mekdebi gutardy. 1988-nji ýylda Harkow awiasiýa institutyny uçar hereketlendirijisi hünäri boýunça tamamlady.

Kononenko halkara kosmos stansiýasyna 2008-nji ýylda ilkinji kosmos uçuşyny amala aşyrdy. Umuman alanyňda, kosmos stansiýasyna dört uçuş etdi we kosmosda 737 gün sarp edip, Halkara kosmos stansiýasyna sarp eden umumy wagtynyň rekordyny täzeledi. 2018-nji ýylyň 11-nji dekabrynda bolsa «Soýuz MS-09» kosmos gämisini barlamak üçin bäşinji gezek açyk meýdana çykdy. Çykyşyň dowamlylygy 7 sagat 45 minut boldy. Bäş älem giňişliginiň umumy dowamlylygy 32 sagat 13 minuda barabar.

Russiýanyň (2009) we Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko 2019-njy ýylda Garaşsyz Bitarap Türkmenistanyň iň ýokary baýragy bolan «Prezident ýyldyzy» ordeni bilen sylaglandy.

Şu ýylyň aprel aýynda Oleg Kononenko 2023-nji ýylyň martynda meýilleşdiren Halkara kosmos stansiýasyna bäşinji gezek syýahat etmäge taýýarlyk görýändigini aýtdy.

Şeýle-de, okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň