«Türkmenistan» awiakompaniýasy halkara gatnawlaryň ýolagçylar üçin uçuş düzgünlerini neşir etdi

18:5723.05.2022
1
154717
«Türkmenistan» awiakompaniýasy halkara gatnawlaryň ýolagçylar üçin uçuş düzgünlerini neşir etdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy ýolagçylar üçin halkara gatnawlarda uçuş wagtynda berjaý edilmeli düzgünleri mälim etdi. Bu barada awiakompaniýanyň resmi web saýtynda habar berilýär.

Daşary ýurda syýahat etmegi meýilleşdirmezden ozal, Halkara howa ulaglary birleşiginiň (IATA) şeýle-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we lukmançylyk senagaty ministrliginiň resmi web sahypalarynda ýerleşdirilen häzirki epidemiologiki talaplary bilen tanyşmak maslahat berilýär. Her bir ýolagçy barmaly ýurduň epidemiologiki talaplaryna laýyklykda hereket etmelidigi ýatladylýar.

Dünýäde ýüze çykan pandemiýalar sebäpli häzirki wagtda hereket edýän çäklendirmeler döwründe barmaly ýurdunyň talaplaryna laýyk gelýän resminamalaryň (COVID-19 barlagynyň netijeleri, doldurylan anketalar, saglyk kepilnamalary, dürli görnüşler we formulýarlar, şeýle hem beýleki hökmany resminamalar) bolmadyk ýa-da talabalaýyk resmileşdirilmedik halatynda, awiakompaniýa ýolagçyny howa gämisiniň bortuna kabul etmeklikden ýüz öwürmäge hukugy bar.

Türkmenistandan gidýän ýa-da gelýän ýolagçylar barýan ýurtlarynyň düzgünleri bilen öňünden hökmany ýagdaýda tanyşmalydyrlar. Çäklendirme döwri (möhleti), her bir ýurduň döwlet talaplaryna görä bellenilýär — diýip, habarda bellenilýär. Halkara gatnawlar bilen uçuşlary meýilleşdirýän raýatlaryň berjaý etmek düzgünleri:

— COVID-19 ýokanjynyň ýokdugy baradaky türkmen ýa-da rus we iňlis dilindäki kepilnamasyny bermeli (uçuşdan öň 48 sagatdan köp geçmedik wagtda berlen) hem-de COVID-19-a garşy öňüni alyş sanjymynyň geçirilendigini tassyklaýan resminamasy.

Eger-de bu resminama bolmadyk ýagdaýynda ýolagçy howa gämisine goýberilmeýär.

— COVID-19 bilen baglylykda ýolagçynyň ýerleşýän ýeri we saglyk ýagdaýy baradaky resmi kagyzynyň görnişini (forma) doldurmaly (COVID-19 ýokanjy bilen baglylykda ýolagçynyň saglyk ýagdaýy we ýerleşýän ýeri barada forma). Bu resmi kagyzynyň görnüşi (forma) howa gämisine münülmezinden ozal howa menziliniň terminalynyň bellige alnyş nokadynda berilýär we ýolagçy tarapyndan 2 (iki) nusgada doldurylýar. Şeýle hem bu resmi kagyzynyň görnüşini (forma) şu ýerde ýükläp bilersiňiz.

— howa menziliniň terminalynda we uçuşyň dowamynda howa gämisiniň içinde lukmançylyk agyz-burun örtügini dakmaly (demgysma howpy zerarly 5 ýaşa çenli çagalar agyz-burun örtügini ulanmaly däldir). Agyz-burun örtüklerini her 2 sagatdan çalyşmak maslahat berilýär.

Belläp geçsek, Türkmenistan 2020-nji ýylyň mart aýyndan ähli halkara uçarlary tagtatdy. Ýakyn günlerde Birleşen Arap Emirliklerine we Germaniýa halkara uçur gatnawlaryny dowam etdirmek meýilleşdirilýär. Bu ýurtlara uçuşlar pandemiýadan öňki ýaly hepdede bir gezek amala aşyrylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Tokmak ( 24.05.2022 )

Информацию о карантинных мерах тоже укажите, пожалуйста. Спасибо.

6