Soňky habarlar

Arhiw

Özbegistan we Türkmenistan senagat hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň täze ugurlaryna seredýärler

11:5327.04.2022
0
9222

Özbegistan Respublikasynyň maýa goýum we daşary söwda ministri S.Umurzakow Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministri B.Annamämmedowy kabul etdi. Bu barada mift.uz web saýtynda habar berilýär.

Gepleşigiň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri barada pikir alyşdylar. Iki ýurduň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň görkezijileriniň ep-esli artýandygyny belläp, taraplar mundan beýläk-de ösdürmek üçin bilelikdäki tagallalary güýçlendirmek barada ylalaşdylar.

Özbek-türkmen söwdasynyň mukdarynyň soňky dört ýylda bäş esse artandygy we 2021-nji ýylda ikitaraplaýyn söwdanyň mukdarynyň geçen ýyl bilen deňeşdirilende 65%-e ýetendigi bellenildi. 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda bolup geçen ýokary derejeli duşuşyklaryň netijesinde gol çekilen birnäçe söwda şertnamalary häzirki wagtda üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Senagat hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek we iki ýurduň sebitlerinde ýerleşýän önümçilik desgalaryna degişli doly bahaly zynjyrlary döretmek boýunça ýerine ýetiriljek ara alnyp maslahatlaşyldy. Özbegistanyň we Türkmenistanyň ykdysadyýetleriniň bäsdeşlik artykmaçlyklaryndan ugur alyp, täze geljegi uly ugurlarda, şol sanda senagat pudagynda hyzmatdaşlygy giňeltmek teklip edildi.

Sebitara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň ugurlary hem ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar senagat hyzmatdaşlygyň we söwda şertnamalarynyň täze taslamalaryny ösdürmek maksady bilen iki ýurduň sebit administrasiýalarynyň işiniň utgaşdyrylmagyny güýçlendirmek barada ylalaşdylar.

Taraplar Özbegistan we Türkmenistan ministrlikleriniň wekilleriniň saparlaryny azyk howpsuzlygy babatynda tejribe alyşmak üçin özara taýýarlyk görýändiklerini bellediler.

Duşuşygyň ahyrynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ähli ugurlarynda hyzmatdaşlygy dowam etdirmek, ýüze çykýan meseleleriň üstünde işlemek we bilelikde çözmek barada ylalaşyk gazanyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň