Arhiw

Türkmen-ermeni medeni hyzmatdaşlygy barada pikir alşyldy

11:1926.01.2022
0
2568
Türkmen-ermeni medeni hyzmatdaşlygy barada pikir alşyldy

Medeni miras babatynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky ilçisi Muhammetgeldi Aýazow bilen Ýerewanyň W.Brýusow adyndaky döwlet diller we jemgyýetçilik ylymlary uniwersitetiniň ÝUNESKO-nyň adam hukuklary, demokratiýa we syýasy ylymlar kafedrasynyň ýolbaşçysy Tigran Torosýan bilen geçiren gepleşikleriniň esasy meselesi boldy.

«Türkmenistan: Altyn asyr» neşirine görä, professor ÝUNESKO-nyň Bütindünýä medeni mirasynyň sanawyna girizilen Türkmenistanyň milli medeniýeti we binagärçiligi bilen tanyşdy. Olaryň hatarynda Merw, Köneürgenç, Nusaý ýaly gadymy ýadygärlikler, «Görogly» ýordumy, türkmen halysy, ahal-teke atlarydyr türkmen alabaýlary ýaly gymmatlyklar bar. 2021-nji ýylda olaryň üsti türkmen dutarlary bilen ýetirildi. Bular dogrusynda wideogörnüşlere tomaşa edildi.

Duşuşykda Tigran Torosýana Türkmenistanyň Prezidentiniň türkmen bedewleri baradaky kitaby sowgat berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň