Türkmenistanda nähili howa bolmagyna garaşylýar?

15:4209.02.2015
0
1218
 Türkmenistanda nähili howa bolmagyna garaşylýar?

Aşgabat, 09.02.2015. “Türkmenportal”.

Türkmenleriň milli ýyldyz senenamasynyň ahyrky garagyş döwri fewral aýynyň 21-ne çenli dowam edýär.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Gidrometeorologiýa baradaky milli komitetiň maglumatlaryna görä, şu hepdäniň (9-16-njy fewral) birinji ýarymynda we ahyrynda ýurdumyzyň çägine günbatardan maýyl hem-de çygly howa akymy aralaşar.

Şonuň netijesinde, Diýarymyzyň ähli welaýatlarynda ýagşyň ýagmagyna, şeýle-de howanyň gije-gündizki temperaturasynyň yzygiderli ýokarlanmagyna garaşylýar.

“Türkmenistan” gazeti, 09.02.2015.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň