Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda awtobusyň täze gatnaw ugry ýola goýlar

15:1412.12.2021
0
21733
Aşgabatda awtobusyň täze gatnaw ugry ýola goýlar

Ilatyň awtobus ýolagçy gatnawlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen, Aşgabadyň ýolagçy awtoulag kärhanasy 2021-nji ýylyň 13-nji dekabryndan türkmen paýtagtynda täze №32 “Awtokombinat — Kardiologiýa merkezi” awtobus ugruny ýola goýýar. Bu barada “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň resmi web saýtynda habar berilýär.

№32 ugry boýunça hereket etjek awtobuslar “Awtokombinat” bellige alyş nokadyndan ýola düşüp, Atamyrat Nyýazow şaýoly — Nurmuhammet Andalyp köçesi — Arçabil şaýoly — Atatürk köçesi — Çandybil şaýoly, soňra bolsa 1970-nji köçe bilen hereket edip Kardiologiýa merkezine barýar we yzyna 1970-nji köçe — Arçabil şaýoly — Nurmuhammet Andalyp köçesi — Atamyrat Nyýazow şaýoly boýunça ahyrky menzili “Awtokombinat” hasaba alyş nokadyna gelýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +99312443390, +99312443391.

2021-nji ýylda Aşgabat şäherinde we onuň golaýynda № 15, 27, 46, 66, 75, 76, 77, 80, 85, 86, 87, 88, 88, 97, 102, 103, 110, 114, 128, 129, 160 we beýleki onlarça täze awtobus ugurlary açyldy.

Ähli awtobus ugurlary we olaryň gatnaw tertibi bilen “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň resmi saýtynda tanşyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň