Soňky habarlar

Arhiw

Stambuly harasat basdy

12:2130.11.2021
0
5188
Stambuly harasat basdy

Düýn Türkiýäniň Stambul şäherini basan deňiz harasaty iki adamyň pida bolmagyna getirdi, bu barada ýurduň NTV teleýaýlymy habar berdi. Wepat bolanlary güýçli ýeliň goparan bina üçekleri basdy. Şeýle-de 9 adam hassahana göterildi. Sosial ulgamlarda ýerleşdirilen wideogörnüşlerde harasadyň agaçlary ýykýandygy görünýär, Çatalja etrabynda hatda sagatly diň hem ýykyldy.

Türkiýäniň Howa gullugy boýunça baş edarasynyň maglumatlaryna görä, ýeliň tizligi ýurduň günorta-gündogar böleginde 80 km/sag.-a ýetdi, harasat sebäpli «Turkish Airlines» awiakompaniýasynyň uçarlarynyň birnäçesi Stambula gonup bilmedi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň