Soňky habarlar

Arhiw

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Prezidentleriniň Gyrgyz Respublikasyndaky wakalar barada Bilelikdäki Beýany

20:2109.10.2020
0
8161
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Prezidentleriniň Gyrgyz Respublikasyndaky wakalar barada Bilelikdäki Beýany

Doganlyk Gyrgyzystanda bolup geçýän wakalar çynlakaý alada döredýär. Bu barada TDH ýazýar.

Köp asyrlyk dostluk gatnaşyklary, hoşniýetli goňşuçylyk, umumy medeni we ruhy gymmatlyklar bilen ýakyn goňşularymyz hökmünde bu kyn günlerde Gyrgyzystanyň halkyny parahatçylygy goramak we ýurtda durnuklylygy dikeltmek üçin özboluşly paýhaslaryny görkezmäge çagyrýarys.

Gyrgyzystanyň ähli syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik toparlarynyň, Konstitusiýanyň we milli kanunçylygyň hökmany berjaý edilmegi bilen parahatçylygy we asudalygy üpjün etmek, ýüze çykan meseleleri çözmek üçin zerur tagallalary etjekdigine umyt baglaýarys.

Gyrgyzystanyň gülläp ösmegi sebitleýin howpsuzlykda we tutuş Merkezi Aziýanyň durnukly ösüşinde möhüm meseledir.

Ýurtlarymyzyň geçmişi bar we umumy geljegi gurýar. Merkezi Aziýanyň halklary taryhy taýdan geljekki nesilleriň peýdasyna dowamly parahatçylyk, ylalaşyk we döredijilik islegi bilen birleşýär.

Umumy maksatlary paýlaşyp, döwletlerimiz söwda, ykdysady, maýa goýumlary, ulag, aragatnaşyk, medeni we gumanitar gatnaşyklary, serhetaşa we sebitara gatnaşyklary giňeltmek üçin sebit hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirýärler.

Merkezi Aziýanyň raýdaşlygyny has-da pugtalandyrmak ýolundan geçip, Gyrgyzystanyň halkyna agzybirlik, parahatçylykly, garaşsyz ösüş we gülläp ösüş ugrundaky tagallalarynda elmydama goldaw bereris.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň