DIM elektron neşir çykaryp başlady

16:1301.08.2020
0
8792
DIM elektron neşir çykaryp başlady

Şu günden ― 1-nji awgustdan başlap, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi  «Halkara habarlar» atly Internet gazeti çykaryp başlady. Bu gazetiň her sany PDF görnüşinde ministrligiň resmi saýty arkaly ýaýradylar.

Mundan ozal ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň garamagynda bir internet saýty we bir žurnal hereket edýärdi. Makalalarydyr habarlary rus we iňlis dillerinde paýlaşylýan gazet dünýä okyjylaryna hemişelik Bitarap Türkmenistan barada maglumat almaga mümkinçilik berer.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň