Daşoguz şäherinde köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň ikisi açylyp, ulanmaga berildi

23:0124.04.2019
0
2793
Daşoguz şäherinde köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň ikisi açylyp, ulanmaga berildi

Şu gün Daşoguz şäheriniň «Nowruz» ýaşaýyş toplumynda köp öýli iki ýaşaýyş jaýynyň ulanylmaga berilmegi mynasybetli dabaralar boldy, bu binalar Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmensenagat» agentliginiň «Türkmendemirbetonönümleri» kärhanasynyň demirbeton önümleri zawodynyň ýerli gurluşyk edarasy tarapyndan guruldy.

Dört gatly binalaryň her birinde iki hem-de üç otagly, ýerleşdirilişi gowulandyrylan 16 öý ýerleşýär, olary timarlamakda ýokary hilli döwrebap gurluşyk serişdeleri peýdalanyldy. Bu ýerde ýaşaýjylar üçin ähli zerur şertler döredilipdir, bu şertler giň otaglary, eýwanlary we dürli kömekçi jaýlary öz içine alýar.

Täze ýaşaýyş jaýlary bu kärhana tarapyndan ozal gurlan iki ýaşaýyş jaýlary bilen bitewi binagärlik toplumyny emele getirdi.

Ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň dolandyryş merkezi ilatyň ýaşamagy, zähmet çekmegi hem-de dynç almagy üçin has amatly şähere öwrülýär. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça ilatyň durmuş derejesini gowulandyrmaga gönükdirilen döwlet maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde, bu şäher ýokary depginlerde toplumlaýyn ösdürilýär.

Häzirki wagtda iki ýerde birbada — Daşoguz we Şagadam köçeleriniň ugrunda häzirki zaman köp gatly ýaşaýyş jaýlary hem-de degişli şäher düzüminiň desgalary bolan iri ýaşaýyş toplumlarynyň bina edilýändigini aýtmak hem ýeterlikdir.

Şeýle hem Görogly köçesiniň ugrunda, «Nowruz» we «Nowruz —2» kiçi etrapçalarda ýokary amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary bina edilýär. «Takyk gurluşyk» diýlip atlandyrylýan usulda hem gurluşyk işleri alnyp barylýar, şunda ozal bar bolan jaýlaryň aralyklarynda täze binalar gurulýar, munuň özi şäheriň çäklerini hem-de ozal bar bolan inžener-tehniki düzümler ulgamyny has netijeli peýdalanmaga mümkinçilik berýär.

Täze ýaşaýyş jaýlarynyň ulanylmaga berilmegi mynasybetli şu gün geçirilen dabaralar türkmen toýuna mahsus köp öwüşginli görnüşe eýe boldy. Täze öýleriň eýelerini gutlamak üçin welaýat hem-de şäher häkimlikleriniň, zähmet toparlarynyň we jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri, hormatly ýaşulular hem-de ýaşlar ýygnandylar. Döredijilik toparlary aýdym-sazlar bilen çykyş etdiler, has tapawutlanan gurluşykçylara gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy. Dabara gatnaşyjylar ýurdumyzyň raýatlarynyň durmuş derejesini gowulandyrmak ugrunda hemişelik aladasy, durmuş ugurly oňyn döwlet syýasaty üçin milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň