Soňky habarlar

Archive news

Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary we “Gazpromyň” ýolbaşçysy bilen duşuşyg geçirdi

23:2109.10.2018
0
8920
Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary we “Gazpromyň” ýolbaşçysy bilen duşuşyg geçirdi

9-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary — Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň diwanynyň ýolbaşçysy Konstantin Çuýçenkony hem-de “Gazprom” açyk paýdarlar jemgyýetiniň başlygy Alekseý Milleri kabul etdi.

Işjeň ýagdaýda geçen duşuşygyň barşynda milli Liderimiz hem-de Russiýanyň wise-premýeri hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alşyp, esasy ugurlar, şol sanda söwda-ykdysady, oba hojalygy, ulag hem-de aragatnaşyk, ýokary tehnologiýaly pudaklarda şeýle-de beýleki ulgamlarda özara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek üçin uly kuwwatyň bardygyny bellediler.

Nygtalyşy ýaly, döwletara, hökümetara we beýleki derejelerde yzygiderli duşuşyklar şol kuwwatdan netijeli peýdalanmaga ýardam edýär. Şolar häzirki döwrüň ýagdaýlaryny hem-de geljek üçin meýilnamalary nazara almak bilen, hyzmatdaşlygyň uly isleg bildirilýän usullaryny işläp taýýarlamak üçin mümkinçilikleri döredýär.

Russiýa ýurdumyzyň iri daşary söwda hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Russiýa Federasiýasynyň işewür toparlary türkmen bazaryna uly gyzyklanma bildirýärler. Ýurdumyzyň bazarynda amatly maýa goýum ýagdaýy döredildi. Türkmenistanda meşhur rus kompaniýalary işjeň işleýärler. Şolar bilen bilelikde dürli ulgamlarda möhüm taslamalaryň ençemesi durmuşa geçirildi. Hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmek we ösdürmek üçin oňaýly şertler bar.

Şunuň bilen baglylykda, özüni gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek hem-de hyzmatdaşlyk meselelerine has amatly çemeleşmeleri kemala getirmek bilen baglanyşykly wezipeleriň toplumyny çözmek üçin täsirli we netijeli gural hökmünde görkezen Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-russiýa hökümetara toparyna möhüm orun degişlidir. Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň sebitleriniň, şol sanda Astrahan oblastynyň we Russiýa Federasiýasynyň beýleki sebitleriniň arasynda okgunly ösýän gatnaşyklar döwletara hyzmatdaşlygyň üstünlige eýe bolýandygynyň aýdyň mysalydyr.

Nebitgaz ulgamy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň wajyp ugurlarynyň biridir. Munuň özi dünýäniň energetika döwletleri bolan hem-de ýangyç serişdeleriniň ägirt uly gorlaryna eýe bolan iki döwlet üçin strategik ugur bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasynda 2028-nji ýyla çenli gaz ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda hereket edýän ylalaşygy durmuşa geçirmegiň dürli meseleleri, şol sanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan türkmen gazynyň satyn alnyşyny dikeltmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda bu mesele boýunça “Gazprom” açyk paýdarlar jemgyýetiniň we türkmen hyzmatdaşlarynyň arasynda gepleşikler alnyp barylýar, ýakyn wagtda anyk ylalaşyklar gazanylar. Şeýle hem Russiýanyň holdinginiň gazy gaýtadan işlemek, gazhimiýa pudagyny ösdürmek we beýleki ulgamlarda bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirýändigi tassyklanyldy.

Taraplar medeni-ynsanperwer ulgamda, şol sanda ylym we bilim ugurlary boýunça döwletara gatnaşyklary işjeňleşdirmäge üns berdiler. Şeýlelikde, A.S.Puşkin adyndaky umumybilim berýän türkmen-rus orta mekdebi hem-de ajaýyp rus nusgawy şahyrynyň adyny göterýän Döwlet rus drama teatry taryhy we ruhy kökleriniň umumylygy bilen baglaşan iki doganlyk halkyň dostlugynyň özboluşly nyşany bolup durýar.

Sport ulgamynda türkmen-russiýa hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň geljegi bilen baglanyşykly meseleler hem ara alnyp maslahatlaşyldy. “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Hazarýaka döwletleriniň Mekdep medeni-sport festiwaly aýdyň mysal hökmünde görkezildi. Oňa dürli ýurtlardan gelen çagalar bilen birlikde Russiýa Federasiýasynyň dürli sebitlerinden, Astrahan oblastyndan toparlar gatnaşdylar.

Duşuşyga Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi A.Blohin gatnaşdy.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň