Archive news

Berdimuhamet Annaýewiň “Edermenligi üçin” diýen medal bilen sylaglanylmagyna bagyşlanan dabaraly ýygnak geçirildi

20:4801.07.2018
0
1900
Berdimuhamet Annaýewiň “Edermenligi üçin” diýen medal bilen sylaglanylmagyna bagyşlanan dabaraly ýygnak geçirildi

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýüniň mejlisler zalynda şanly waka — Berdimuhamet Annaýewiň “Edermenligi üçin” diýen medal bilen sylaglanylmagyna bagyşlanan dabaraly ýygnak geçirildi. Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň ýörite Permany bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň atasy Watany goramakda hem-de Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda esger borjuny ýerine ýetirmekde görkezen şahsy edermenligi, batyrlygy hem-de gaýduwsyzlygy üçin bu ýokary döwlet sylagyna mynasyp boldy.
Dabaraly çärä harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary hem-de işgärleri, harby ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary we harby talyplary, medeniýet işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri hem-de beýlekiler gatnaşdylar.
Dabaraly ýygnaga gatnaşyjylaryň çykyşlarynyň her birinde Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowa ata Watanymyzyň goranyş kuwwatynyň pugtalandyrylmagy, harby gullukçylaryň işlemegi we ýaşaýyş-durmuşy ugrunda edýän ýadawsyz aladasy üçin tüýs ýürekden hoşallyk beýan edildi.
Dabara konsert bilen dowam etdi, harby gullukçylaryň döredijilik toparlarynyň ýerine ýetirmeginde watançylyk aýdymlary ýaňlandy.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň