Soňky habarlar

Archive news

Türkmen talyplary Türkiýede Nowruz baýramyny bellediler

13:5021.03.2018
0
7408
Türkmen talyplary Türkiýede Nowruz baýramyny bellediler

Türkiýäniň Kyrklareli uniwersitetinde ýerli we daşary ýurtly talyplaryň gatnaşmagynda Halkara Nowruz baýramy mynasybetli dabara geçirildi. Bu festiwala uniwersitetiň ýolbaşçylary, köp sanly talyplar gatnaşdy diýip, Türkmenistanyň DIM-niň resmi saýty habat berýär.

Uniwersitetde okaýan daşary ýurtly talyplar öz ýurtlarynyň edim-gylymlary barada gürrüň berýän sergini gurnadylar we tans çykyşlaryny ýerine ýetirdiler. Türkmen talyplary tarapyndan ýerine ýetirilen „Küştdepdi“ tansynyň ýakynda ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni miras sanawyna goşulmagy dabara gatnaşyjylarda bu tansa bolan gyzyklanmany has-da artdyrdy.

Türkmen talyplary Türkmenistanyň ilçihanasynyň ýardam bermeginde sergi hem gurnadylar. Onda ýurduň soňky ýyllardaky okgunly ösüşi, baý medeniýeti we türkemn halkynyň asyrlaryň çuňluklaryna siňen taryhy şöhlelendirildi.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň