Soňky habarlar

Archive news

Türkmenistanyň Kubogynyň finalynda “Ahal” “Şagadam” bilen duşuşar

01:4021.10.2017
0
4714
Türkmenistanyň Kubogynyň finalynda “Ahal” “Şagadam” bilen duşuşar

Futbol boýunça Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky ýaryşyň jogap ýarym final duşuşyklary geçirildi. Paýtagtymyzda «Altyn Asyr» «Ahala» garşy duşuşyga diňe ýeňiş gazanmak üçin çykdy. Çünki ilkinji ýarym final duşuşygy 1:0 hasabynda «Ahalyň» peýdasyna tamamlanypdy. Ikitaraplaýyn hüjümlere baý bolan oýun çekeleşikli geçdi. Emin toparlaryň hersiniň derwezesine bir 11 metrlik urgy belledi. Ýöne toparlaryň hiç birine tapawutlanmak başartmady. Derwezeçileriň dürs oýny duşuşygyň 0:0 hasabynda tamamlanmagyna getirdi.

«Şagadam» bilen «Energetigiň» arasyndaky ikinji ýarym finalda kenarýaka futbolçylar ýeňiş gazanar diýlip çaklanylýardy. Çünki olar ilkinji ýarym finalda garşydaşlaryny myhmançylykda 0:2 hasabynda ýeňlişe sezewar edipdiler. Ikinji duşuşygy hem ynamly başlan «Şagadam» 19-njy minutda ezber hüjümçi Süleýman Muhadowyň dürs urgusyndan soň öňe saýlanmagy başardy. Şondan soň azda-kände arkaýynlaşan ýer eýeleri iki topy derwezelerinden çykarmaly boldular. «Energetigiň» netijeli urgularyny Meýlis Rizaýew (45) bilen Pirmyrad Gazakow (55) öz atlaryna ýazdyrdylar. Şondan soň hüjümlerini has-da artdyran «Energetik» ýeňşe örän ýakyn geldi. Ýöne 90+3-nji minutda Myrat Hemraýewiň derwezä geçiren goly netijesinde hasap deňlendi — 2:2.

 28-nji oktýabrda geçiriljek finalda «Ahal» bilen «Şagadam» duşuşar. Türkmenistanyň Kubogyny eýelän toparyň täze ýylda AFK-nyň kubogyna gatnaşmaga mümkinçilik alýandygyny ýatladýarys. Eger-de, Kubok ugrundaky ýaryşda ýeňiş gazanan topar milli çempionatymyzy hem birinji orunda tamamlasa, onda AFK-nyň kubogyna çempionatda ikinji orna mynasyp bolan topar gatnaşar.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň