Soňky habarlar

Archive news

Türkmen parlamentiniň wekilleri Sankt-Peterburgda geçiriljek Parlamentara Bileleşiginiň 137-nji Assambleýasyna gatnaşar

22:5113.10.2017
0
890
Türkmen parlamentiniň wekilleri Sankt-Peterburgda geçiriljek Parlamentara Bileleşiginiň 137-nji Assambleýasyna gatnaşar

Türkmenistanyň Mejlisiniň wekiliýeti parlamentiň Başlygy A.Nurberdiýewanyň baştutanlygynda Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde geçiriljek Parlamentara Bileleşiginiň 137-nji Assambleýasyna gatnaşar. Forumda “Dinara we milletara gepleşikler arkaly medeni köppikirlilige hem-de parahatçylyga ýardam bermek” meselesine garalar.

Mejlisiň wekiliýetiniň Newa ekologiýa kongresine, ondan ozal bolsa Kazanda geçirilen “Russiýa-yslam dünýäsi” Halkara ykdysady sammite gatnaşmagy türkmen parlamentiniň işjeň we köpugurly işleriniň subutnamasydyr.

Ýeri gelende aýtsak, Newa ekologiýa forumynda türkmen parlamentarileri Türkmenistany Araly halas etmegiň Döwletara gaznasyna başlyklyk ediji ýurt hökmünde beýan edendigini bellemeli. Şunuň bilen baglylykda, olar 
“Aral deňziniň häzirki meseleleri we geljekki mümkinçilikleri” ady bilen geçirilen tegelek stoluň işine gatnaşdylar. Ekologiýa diplomatiýasyny Türkmenistanyň daşary syýasatynyň möhüm ugurlary hökmünde tassyklap, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara gatnaşyklarynyň ynsanperwer we ekologiýa ulgamynyň wajypdygyna ahlak ýörelgeleriniň ähmiýetine esasy üns berýär we adam durmuşynyň gymmatlyklaryny, onuň mynasyp şertlerini esasy orna çykarýar.

Newa forumynyň maksatnamasynyň işewür bölüminiň çäklerinde, GDA agza döwletleriň Parlamentara assambleýasynyň guramaçylarynyň biri hökmünde çykyş etmek bilen, ekologiýa düşünjeliligiň ösdürilmegine, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň giňişliginde sebitara we serhetýaka hyzmatdaşlygynyň berkidilmegine, ekologiýa ulgamyna degişli tehnologiýalaryň ösdürilmegine, sagdyn gurşawyň, adam durmuşynyň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegine gönükdirilen kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça teklipleri görkezdi.

GDA-nyň Parlamentara assambleýasy 2016-njy ýylda Parlamentara birleşiginiň 11-nji assosirlenen agzasy boldy. Parlamentara Bileleşigindäki şeýle dereje GDA-nyň Parlamentara assambleýasynyň, Ýewropanyň Parlament assambleýasynyň, Latyn Amerika parlamentiniň, Merkezi Amerika parlamentiniň we Ýewropa parlamentiniň birnäçe hyzmatdaşlarynda bar.

GDA-nyň Parlamentara Bileleşiginiň wekiliýetiniň baştutany Walentina Matwiýenkonyň belleýşi ýaly, “Parlamentara Bileleşigiň 137-nji assambleýasy ählumumy parlamentara hereketiniň ösüşine mynasyp goşant goşýar”.

Parlamentara Bileleşigi gadymy halkara parlament guramasy bolup durýar. Ol 1889-njy ýylda esaslandyryldy we dünýäniň 123 ýurdunyň parlamentarilerini we 11 parlamentara guramalary özünde jemledi. Parlamentara Bileleşigi özüniň tutuş taryhynyň dowamynda parlamentarizminiň ösdürilmegine, adam hukuklarynyň saklanmagyna, şeýle hem milletara parahatçylygyň ýola goýulmagyna we halkara howpsuzlygynyň üpjün edilmegine ýardam berýär. Munuň özi dünýäde iň abraýly parlament guramalarynyň biri bolup durýar.

Assambleýa gatnaşyklarynyň düzümi boýunça Parlamentara Bileleşigiň taryhynda giň möçberlisidir. “Demokratiýa hakyndaky Ählumumy jarnama: biziň dürlüligimiziň umumylygy ýörelgeleriniň 20 ýyllygyna” kararnamanyň kabul edilmegi onuň esasy wakalarynyň biri bolar.

Bu maksatnama mowzuklaýyn mejlisleriň we sessiýalaryň geçirilmegini; Zenan—parlamentarileriň forumyny we Parlamentara Bileleşiginiň Ýaş parlamentarileriniň forumyny özünde jemleýär. Şeýle hem ol Parlamentara bileleşiginiň, demokratiýa we adam hukuklary baradaky komitetiň, Birleşen Milletler Guramasynyň işi baradaky komitetiň, durnukly ösüş, maliýe we söwda baradaky komitetiň, parahatçylyk we halkara howpsuzlygy meseleleri baradaky komitetiň assambleýasynyň ýolbaşçy komitetini öz içine alýar.

Parlamentara geňeşi, Afrika, Arap, Aziýa—Ýuwaş Umman, Ýewraziýa, Latyn Amerikasy ýaly geosyýasy toparlaryň altysynyň we “On iki+” toparynyň (Günbatar we Merkezi Ýewropa ýurtlary, Kanada, başga-da birnäçe döwletler) mejlisi geçiriler. Sankt-Peterburgda assambleýanyň geçirilýän günlerinde Parlamentara Bileleşigiň täze başlygy saýlanylar.

Parlamentara Bileleşigiň 137-nji assambleýasynyň çäreleri “Ekspoforum” kongres-sergi merkezi, Tabriýa köşgi we Parlament merkezi ýaly üç meýdançada geçiriler.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň