Soňky habarlar

Arhiw

Ahal welaýatynyň obalarynda täze mekdepler dabaraly ýagdaýda açyldy, «Türkmenfilm» Duşanbe şäherinde geçiriljek halkara film festiwalyna gatnaşar, Türkmenistanda pagta ýygymy 9-njy sentýabrda başlanar we beýleki habarlar

12:2504.09.2023
0
32134

Türkmenistanda

1. Türkmenistan 15 – 19-njy oktýabr aralygynda Duşanbe şäherinde geçiriljek «Toji Somon» atly birinji Halkara film festiwalyna gatnaşar. Festiwalyň çäklerinde çeper we gysga göwrümli filmleriň bäsleşikleri geçiriler. Häzirki wagtda dürli ýurtlardan, şol sanda Türkmenistandan 25-den gowrak film eýýäm gözden geçirildi we tomaşa edildi.

2. Ahal welaýatynda birnäçe täze mekdepler dabaraly ýagdaýda açyldy: Bäherden etrabynyň Akdepe obasynda 960 orunlyk, Sarahs etrabynyň Kiçi aga geňeşliginiň Berkarar obasynda 600 orunlyk Kaka etrabynyň Gowşut obasynda 400 orunlyk, Kaka etrabynyň Şükür bagşy obasynda 600 orunlyk we şol etrabyň Garahan obasynda 400 orunlyk orta mekdepler açyldy.

3. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow pagta ýygymynyň başlanjak senesini belledi. Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda 9-njy sentýabrda, Daşoguz welaýatynda bolsa 15-nji sentýabrda pagta ýygymyna başlanar.

4. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde türkmen suratkeşleriniň Bilimler we talyp ýaşlar gününe bagyşlanan sergisi açyldy. Serginiň eksponatlarynyň hatarynda meşhur suratkeşleriň köp sanly eserleri orun aldy.

5. Türkmenistanyň paýtagtynda «Dunaýdan Orhona çenli Ýüpek ýoly» atly ilkinji halkara rallä gatnaşyjylary garşy aldylar. Bu awtosport çäresiniň esasy maksady Gündogar we Günbatar ýurtlarynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary berkitmekden ybaratdyr. Aşgabatda türgenleri ýerli häkimiýetleriň wekilleri mähirli garşy aldylar. Saparyň dowamynda rallä gatnaşyjylar şäheriň gözel ýerleri bilen tanyşdylar. Ýaryşyň dowamynda awtoulag sürüjileri birnäçe ýurtdan geçýän 11 müň kilometre golaý aralygy geçmeli bolarlar.

6. «Rossotrudniçestwo» federal agentligi we Halkara zähmeti howpsuzlygy instituty daşary ýurtlardaky, şol sanda Türkmenistandaky rus dili mugallymlary üçin birnäçe usulyýet çärelerini gurnaýarlar. Okuw «Daşary ýurtlarda daşary ýurt dili hökmünde rus dili okuwyny guramak» mowzugy boýunça uzak aralykdan görnüşde geçiriler. Okuw maksatnamasy dört moduldan ybarat we iki akymda: 9 – 16-njy sentýabr aralygynda hem-de 2023-nji ýylyň 21 – 28-nji oktýabry aralygynda geçiriler. Okuwlar tamamlanandan soň, oňa gatnaşyjylara degişli güwänama gowşurylar.

Dünýäde

7. Geljekde global ýylylyk zyýandan başga-da peýda hem getirip biler – Finlýandiýada oba hojalygynyň çakyr önümçiligi pudagy ösýär. Hökümet ýakyn wagtda Finlýandiýa üçin çakyr öndürýän ýurt derejesini almak isleýär. Demirgazyk sebitlerde hem howa örän çalt gyzýar, bu bolsa fin daýhanlaryna üzüm ösdürip ýetişdirmäge mümkinçilik berýär.

8. Kinoaktýorlar gildiýasy bu gezek wideo oýunlaryny öndürýän kompaniýalara garşy ýene bir iş taşlaýyş yglan etmekçi bolýar. Iş taşlaýanlaryň esasy talaplary aýlyk haklaryny ýokarlandyrmak we emeli aňdan goramak, bu sebäpli aktýorlar gahrymanlara ses bermek we hatda keşpleri janlandyrmak mümkinçiligini hem ýitirip bilerler.

Sport habarlary

9. Woleýbol boýunça Türkiýäniň zenanlar ýygyndysy Belgiýada, Germaniýada, Italiýada we Estoniýada geçirilen Ýewropa çempionatynda altyn medallara mynasyp boldular. Brýusselde geçirilen çekeleşikli final duşuşygynda türk zenan türgenleri Serbiýanyň toparyny 3-2 hasabynda ýeňdiler. Üçünji orun ugrundaky oýunda Italiýany 3-0 hasabynda ýeňen Niderlandlaryň zenanlar ýygyndysy bürünç medallara eýe boldular. Bu ýeňiş ilkinji gezek Ýewropanyň çempiony diýen ady almagy başaran woleýbol boýunça Türkiýäniň zenanlar ýygyndysy üçin taryhy waka boldy.

10. Türkmen agyr atletikaçylary şu gün Er-Riýadda badalga alýan dünýä çempionatyna gatnaşýarlar. Türkmen wekiliýeti 15 türgen bilen birlikde, 22 adamy öz içine alýar. Dünýä çempionaty 4 – 14-nji sentýabr aralygynda geçiriler. Bu ýaryşa 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşyjylary kesgitleýän sanawda ýer almak ugrunda bäsleşjek 100 ýurtdan 600-den gowrak agyr atletikaçy ýygnandy.

11. Mergen Orazowyň ýolbaşçylygyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň tälimçiler düzümi sentýabr aýynda geçiriljek ýygnanyşyga 23 oýunçyny, şol sanda üç legioneri – Gonkongyň «Kitçi» toparyndan Ruslan Mingazowy, Gyrgyzystanyň «Abdyş-Ata» toparyndan Teýmur Çaryýewi we Belarusyň «Energetik-BGU» toparyndan Wepa Jumaýewi çagyrdy. Sentýabr aýynda Türkmenistanyň milli ýygyndysy iki dostlukly oýun oýnar: 8-ne Indoneziýa garşy, 12-ne bolsa Bahreýniň milli ýygyndysyna garşy. Bu dostlukly oýunlaryň Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň 2026-njy ýyldaky dünýä çempionatynyň saýlama oýunlaryna taýýarlygynyň möhüm bölegi boljakdygyny bellemek gerek.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň